About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: lukeg
Last Updated: 07/16/05 10:29
Viewed 11469 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 58.29%
Ranking kryminalny Shooter (5900)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 34:57
Miniête dni w grze 148 dni
Iloœæ zapisañ gry 227
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 160
Liczba zjedzonych posi³ków 63
Przemalowania samochodów 21
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
93 po 134 próbach
69.4%
Zamalowane tagi 22 out of 100
22%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 8 out of 50
16%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 50lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 21.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2800
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 68%
Respekt 90%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 27%
Musku³y 77%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 20%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 75%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 5
Postêp z Denise 77.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 62.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 17
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 26.32%
Utrzymane terytoria 15
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 15
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 21
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 37
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 674
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $112 820,00
Kasa wydana na modê $15,00
Kasa wydana na tatua¿e $195,00
Kasa wydana na fryzjera $100,00
Kasa wydana na dziwki $96,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $126,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $113 256,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $292 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $40,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $40,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
12873 z 24175
53.25%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 106
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2034
Ludzie zniszczeni przez innych 372
Zniszczeni kryminaliœci 43
Zniszczeni cz³onkowie gangów 620
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1782
Zniszczone pojazdy ziemne 427
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 108
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 329 406,00
Liczba przebitych kó³ 163
Liczba strza³ów w g³owê 509
Wywo³ane po¿ary 966
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 330
Liczba straconych gwiazdek 216
EfektywnoϾ 69.4%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6270.00ft
Najwy¿szy skok 26
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1055º
Unikalne skoki znalezione 15 out of 70
21.43%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 553.69ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 196.56ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 28.72ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:05
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4322926.6ft
Dystans pokonany na nogach 419745.03ft
Dystans pokonany wp³aw 19309.57ft
Dystans pokonany samochodem 1518736.88ft
Dystans pokonany rowerem 132351.78ft
Dystans pokonany motocyklem 1552977.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 48286.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 117130.44ft
Dystans pokonany samolotem 486595.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 15590.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 12203.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:26
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:48
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:19
Czas lotu 1:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 4
Kryminaliœci zabici w Vigilante 11
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:52
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:47
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:42
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!