About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: lukeg
Last Updated: 07/16/05 10:29
Viewed 11422 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 58.29%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5900)
Paskutinë Pereita Misija New Model Army
Þaidimo laikas 34:57
Þaidime praëjusios dienos 148 dienos
Þaidimas iðsaugotas 227
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 160
Suvalgyti patiekalai 63
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
93 ið 134 bandymø
69.4%
Perpurkðti grafitai 22 out of 100
22%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 8 out of 50
16%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 21.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2800
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 68%
Pagarba 90%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 27%
Raumenys 77%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 20%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 75%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 5
Progresas su Denise 77.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 62.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 17
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 26.32%
Priklausanèios teritorijos 15
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 15
Verbuoti gaujos nariai 21
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 37
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 674
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $112.820,00
Mados biudþetas $15,00
Tatuiruoèiø biudþetas $195,00
Kirpyklø biudþetas $100,00
Prostituèiø biudþetas $96,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $126,00
Visas apsipirkimo biudþetas $113.256,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $292.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $40,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $40,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
12873 ið 24175
53.25%
Sunaudota sprogmenø (kg) 106
Tavo nuþudyti þmonës 2034
Kitø nuþudyti þmonës 372
Nuþudyti nusikaltëliai 43
Nuþudyti gaujø nariai 620
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1782
Sunaikinti automobiliai/motociklai 427
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 108
Pridaryta þalos uþ $2.329.406,00
Perðautos padangos 163
Ðûviai á galvà 509
Sukelti gaisrai 966
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 330
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 216
Paisekimas 69.4%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6270.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 26
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1055º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 553.69ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 196.56ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 28.72ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:05
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4322926.6ft
Pësèiomis nueita 419745.03ft
Plaukte nuplaukta 19309.57ft
Automobiliu nuvaþiuota 1518736.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 132351.78ft
Motociklu nuvaþiuota 1552977.63ft
Laivu nuplaukta 48286.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 117130.44ft
Lëktuvu nuskrista 486595.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 15590.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 12203.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:26
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:48
Laikas su raketine kuprine 0:19
Skrydþiø laikas 1:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 4
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 11
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 19:52
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:47
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:42
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!