About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: louis12345
Last Updated: 11/30/07 21:05
Viewed 10681 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (16817)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 70:46
Miniête dni w grze 358 dni
Iloœæ zapisañ gry 363
Liczba odwiedzin w szpitalu 162
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 116
Przemalowania samochodów 75
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 418 próbach
34.69%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 280lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 56%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 32%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 22
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 95.00%
Postêp z Katie 11.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 181
Zabici zrekrutowani 99
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 158
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1812
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $532 640,00
Kasa wydana na modê $94 664,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $800,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $89 587,00
Kasa wydana na jedzenie $1 080,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $712 821,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $7 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $316 113,00
Kasa wygrana w kasynach $316 000,00
Kasa przegrana w kasynach $113,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $240 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50 000,00
Iloœc zrabowanych domów 17
Liczba sprzedanych ³upów 14
Kasa zarobiona na w³amaniach $3 920,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
34684 z 46080
75.27%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 229
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5249
Ludzie zniszczeni przez innych 1074
Zniszczeni kryminaliœci 354
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1779
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3285
Zniszczone pojazdy ziemne 1634
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 369
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $8 636 207,00
Liczba przebitych kó³ 296
Liczba strza³ów w g³owê 1441
Wywo³ane po¿ary 2087
Policja
Iloœæ ³apówek 7
Liczba zdobytych gwiazdek 1049
Liczba straconych gwiazdek 502
EfektywnoϾ 34.69%
Razy z³apany 22
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 74
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1060º
Unikalne skoki znalezione 12 out of 70
17.14%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 244.13ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 161.87ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 199.28ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:26
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:08
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 10022672.19ft
Dystans pokonany na nogach 969934.25ft
Dystans pokonany wp³aw 27268.94ft
Dystans pokonany samochodem 4271778.00ft
Dystans pokonany rowerem 381059.41ft
Dystans pokonany motocyklem 1611192.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 59944.08ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 382241.22ft
Dystans pokonany samolotem 2279427.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 39826.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 15:41
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:15
Czas lotu 3:45
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 33
Kryminaliœci zabici w Vigilante 359
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 130
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $14 757,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 460,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:10
Dostarczone paczki 55
Pstrykniête zdjêcia 85
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 2:02
NRG-500 Najlepszy czas 11:11
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 9:21
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:57
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:15
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 4:36
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 2:28
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 4:10
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 6:18
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:17
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:33
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 9:20
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 11:22
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 10:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:31
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:20
Najlepszy czas w World War Aces 2:31
Najlepszy czas w Barnstorming 9:04
Najlepszy czas w Military Service 11:34
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:15
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:08
Najlepszy czas w Heli Hell 5:34

Get Stats Like These!