About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: louis12345
Last Updated: 11/30/07 21:05
Viewed 10620 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (16817)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 70:46
Þaidime praëjusios dienos 358 dienos
Þaidimas iðsaugotas 363
Apsilankymai ligoninëje 162
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 116
Perdaþyti automobiliai 75
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 418 bandymø
34.69%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5450
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 56%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 32%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 22
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 95.00%
Progresas su Katie 11.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 55
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 181
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 99
Viso nuþudyta gaujø nariø 158
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1812
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $532.640,00
Mados biudþetas $94.664,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $89.587,00
Maisto biudþetas $1.080,00
Visas apsipirkimo biudþetas $712.821,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $7.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $316.113,00
Loðimuose laimëti pinigai $316.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $113,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $240.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $50.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 17
Parduota pavogtø dalykø 14
Vagystëmis uþdirbti pinigai $3.920,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
34684 ið 46080
75.27%
Sunaudota sprogmenø (kg) 229
Tavo nuþudyti þmonës 5249
Kitø nuþudyti þmonës 1074
Nuþudyti nusikaltëliai 354
Nuþudyti gaujø nariai 1779
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3285
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1634
Sunaikinti laivai 12
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 369
Pridaryta þalos uþ $8.636.207,00
Perðautos padangos 296
Ðûviai á galvà 1441
Sukelti gaisrai 2087
Policija
policijos kyðiai 7
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1049
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 502
Paisekimas 34.69%
Keliskart suimtas 22
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6246.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 74
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1060º
Rasti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 244.13ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 161.87ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 199.28ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:26
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:08
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 10022672.19ft
Pësèiomis nueita 969934.25ft
Plaukte nuplaukta 27268.94ft
Automobiliu nuvaþiuota 4271778.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 381059.41ft
Motociklu nuvaþiuota 1611192.13ft
Laivu nuplaukta 59944.08ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 382241.22ft
Lëktuvu nuskrista 2279427.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 39826.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 15:41
Laikas su raketine kuprine 0:15
Skrydþiø laikas 3:45
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 33
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 359
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 130
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $14.757,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.460,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 21:10
Pristatyti siuntiniai 55
Padarytos nuotraukos 85
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 2:02
NRG-500 geriausias laikas 11:11
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 9:21
Geriausias rato laikas - dirt track 0:57
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:15
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 4:36
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 2:28
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 4:10
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 6:18
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:04
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:17
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:33
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 9:20
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 11:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 10:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:18
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:31
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:20
Geriausias laikas - World War Aces 2:31
Geriausias laikas - Barnstorming 9:04
Geriausias laikas - Military Service 11:34
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:15
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:08
Geriausias laikas - Heli Hell 5:34

Get Stats Like These!