About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: loh666
Last Updated: 06/29/05 14:26
Viewed 12136 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9057)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 63:34
Miniête dni w grze 224 dni
Iloœæ zapisañ gry 251
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 99
Przemalowania samochodów 28
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 267 próbach
53.93%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3230
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 45.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 9.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 56
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 137
Zabici zrekrutowani 79
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 106
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1847
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $97 920,00
Kasa wydana na modê $445,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 105,00
Kasa wydana na fryzjera $300,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $10 840,00
Kasa wydana na jedzenie $840,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $110 200,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $18 770 180,00
Kasa wygrana w kasynach $10 100 364,00
Kasa przegrana w kasynach $8 669 816,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 46
Liczba sprzedanych ³upów 51
Kasa zarobiona na w³amaniach $27 700,00
Najwiêkszy ³up $20 480,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19299 z 38398
50.26%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 113
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3365
Ludzie zniszczeni przez innych 569
Zniszczeni kryminaliœci 85
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1776
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2993
Zniszczone pojazdy ziemne 534
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 112
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 260 744,00
Liczba przebitych kó³ 276
Liczba strza³ów w g³owê 845
Wywo³ane po¿ary 908
Policja
Iloœæ ³apówek 19
Liczba zdobytych gwiazdek 466
Liczba straconych gwiazdek 356
EfektywnoϾ 53.93%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 695º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 948.05ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 340.58ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 277.91ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:36
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9548442.07ft
Dystans pokonany na nogach 864247.19ft
Dystans pokonany wp³aw 42531.98ft
Dystans pokonany samochodem 5192182.00ft
Dystans pokonany rowerem 257709.00ft
Dystans pokonany motocyklem 1351281.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 144694.33ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 237734.94ft
Dystans pokonany samolotem 1453651.25ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4410.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:41
Czas lotu 2:35
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 79
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $14 550,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 835,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $12 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:43
Dostarczone paczki 69
Pstrykniête zdjêcia 96
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 2:09
NRG-500 Najlepszy czas 4:05
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:45
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:58
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:51
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:53
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:49
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:22
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:15
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:29
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 2:54
Najlepszy czas w Barnstorming 8:06
Najlepszy czas w Military Service 6:07
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 6:35
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:38
Najlepszy czas w Heli Hell 7:28

Get Stats Like These!