About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: loh666
Last Updated: 06/29/05 14:26
Viewed 12078 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 99.47%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9057)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 63:34
Þaidime praëjusios dienos 224 dienos
Þaidimas iðsaugotas 251
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 99
Perdaþyti automobiliai 28
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
144 ið 267 bandymø
53.93%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3230
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 45.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 9.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 56
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 137
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 79
Viso nuþudyta gaujø nariø 106
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1847
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $97.920,00
Mados biudþetas $445,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.105,00
Kirpyklø biudþetas $300,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.840,00
Maisto biudþetas $840,00
Visas apsipirkimo biudþetas $110.200,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $18.770.180,00
Loðimuose laimëti pinigai $10.100.364,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $8.669.816,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 46
Parduota pavogtø dalykø 51
Vagystëmis uþdirbti pinigai $27.700,00
Didþiausias vagysèiø grobis $20.480,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19299 ið 38398
50.26%
Sunaudota sprogmenø (kg) 113
Tavo nuþudyti þmonës 3365
Kitø nuþudyti þmonës 569
Nuþudyti nusikaltëliai 85
Nuþudyti gaujø nariai 1776
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2993
Sunaikinti automobiliai/motociklai 534
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $2.260.744,00
Perðautos padangos 276
Ðûviai á galvà 845
Sukelti gaisrai 908
Policija
policijos kyðiai 19
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 466
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 356
Paisekimas 53.93%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 695º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 948.05ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 340.58ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:16
Toliausiai dviem ratais 277.91ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9548442.07ft
Pësèiomis nueita 864247.19ft
Plaukte nuplaukta 42531.98ft
Automobiliu nuvaþiuota 5192182.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 257709.00ft
Motociklu nuvaþiuota 1351281.38ft
Laivu nuplaukta 144694.33ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 237734.94ft
Lëktuvu nuskrista 1453651.25ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4410.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:27
Laikas su raketine kuprine 0:41
Skrydþiø laikas 2:35
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 79
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $14.550,00
Nuveþti keleiviai 51
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.835,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 3
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:43
Pristatyti siuntiniai 69
Padarytos nuotraukos 96
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 2:09
NRG-500 geriausias laikas 4:05
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:45
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:58
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:51
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:53
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:49
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:17
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:15
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:50
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:22
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:15
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:29
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:06
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 2:54
Geriausias laikas - Barnstorming 8:06
Geriausias laikas - Military Service 6:07
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 6:35
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:38
Geriausias laikas - Heli Hell 7:28

Get Stats Like These!