About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: littlex69
Last Updated: 06/27/05 07:28
Viewed 11487 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 41.71%
Ranking kryminalny Gangsta (42657)
Ostatnia Wykonana Misja Explosive Situation
Czas grania 19:09
Miniête dni w grze 70 dni
Iloœæ zapisañ gry 96
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 19
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 177
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
71 po 90 próbach
78.89%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2620
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 22%
Wytrzyma³oœæ 28%
Respekt 41%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 31%
Musku³y 96%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 16%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 8%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 11.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Poor
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 7
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 10
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 257
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $4 070,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 817,00
Kasa wydana na fryzjera $200,00
Kasa wydana na dziwki $32,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $79 380,00
Kasa wydana na jedzenie $164,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $80 831,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $486 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5413 z 11868
45.61%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 188
Ludzie zniszczeni przez ciebie 849
Ludzie zniszczeni przez innych 139
Zniszczeni kryminaliœci 2
Zniszczeni cz³onkowie gangów 234
Zabicia od ostatniego zapisania gry 4
Zanotowane zabójstwa 781
Zniszczone pojazdy ziemne 191
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 1422
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $10 524 887,00
Liczba przebitych kó³ 55
Liczba strza³ów w g³owê 276
Wywo³ane po¿ary 1321
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 345
Liczba straconych gwiazdek 67
EfektywnoϾ 78.89%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 236.67ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 308º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:31
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2239537.06ft
Dystans pokonany na nogach 183262.28ft
Dystans pokonany wp³aw 9074.25ft
Dystans pokonany samochodem 1275117.50ft
Dystans pokonany rowerem 33751.92ft
Dystans pokonany motocyklem 191526.58ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 24725.26ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 275774.44ft
Dystans pokonany samolotem 241701.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 3713.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 890.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:21
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 0:58
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:44
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!