About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: littlex69
Last Updated: 06/27/05 07:28
Viewed 11440 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 41.71%
Nusikaltëlio reitingas Gangsta (42657)
Paskutinë Pereita Misija Explosive Situation
Þaidimo laikas 19:09
Þaidime praëjusios dienos 70 dienos
Þaidimas iðsaugotas 96
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 19
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 177
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
71 ið 90 bandymø
78.89%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2620
Þaidëjo statistikos
Storumas 22%
Iðtvermë 28%
Pagarba 41%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 31%
Raumenys 96%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 16%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 8%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 11.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Poor
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 7
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 18
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 10
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 257
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $4.070,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.817,00
Kirpyklø biudþetas $200,00
Prostituèiø biudþetas $32,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $79.380,00
Maisto biudþetas $164,00
Visas apsipirkimo biudþetas $80.831,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $486.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5413 ið 11868
45.61%
Sunaudota sprogmenø (kg) 188
Tavo nuþudyti þmonës 849
Kitø nuþudyti þmonës 139
Nuþudyti nusikaltëliai 2
Nuþudyti gaujø nariai 234
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 4
Viso teisëtø nuþudymø 781
Sunaikinti automobiliai/motociklai 191
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 1422
Pridaryta þalos uþ $10.524.887,00
Perðautos padangos 55
Ðûviai á galvà 276
Sukelti gaisrai 1321
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 345
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 67
Paisekimas 78.89%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 236.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 308º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2239537.06ft
Pësèiomis nueita 183262.28ft
Plaukte nuplaukta 9074.25ft
Automobiliu nuvaþiuota 1275117.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 33751.92ft
Motociklu nuvaþiuota 191526.58ft
Laivu nuplaukta 24725.26ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 275774.44ft
Lëktuvu nuskrista 241701.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 3713.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 890.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:21
Laikas su raketine kuprine 0:10
Skrydþiø laikas 0:58
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:44
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!