About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: lisek
Last Updated: 07/28/05 17:54
Viewed 10593 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 91.44%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9336)
Ostatnia Wykonana Misja Go-go Karting
Czas grania 65:18
Miniête dni w grze 247 dni
Iloœæ zapisañ gry 304
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 102
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
134 po 176 próbach
76.14%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4240
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 24%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 20%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 82%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 27
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 12
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 34.00%
Postêp z Michelle 86.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 46.00%
Postêp z Millie 44.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 30
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 23
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1795
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $58 800,00
Kasa wydana na modê $2 588,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 142,00
Kasa wydana na fryzjera $950,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $74 625,00
Kasa wydana na jedzenie $767,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $135 822,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $879 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $820 244,00
Kasa wygrana w kasynach $1 070 508,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $100 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16900 z 26203
64.5%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 405
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3504
Ludzie zniszczeni przez innych 566
Zniszczeni kryminaliœci 99
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1717
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2993
Zniszczone pojazdy ziemne 697
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 139
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 091 299,00
Liczba przebitych kó³ 257
Liczba strza³ów w g³owê 899
Wywo³ane po¿ary 625
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 566
Liczba straconych gwiazdek 364
EfektywnoϾ 76.14%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 583.33ft
Najwy¿szy skok 27
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 506º
Unikalne skoki znalezione 52 out of 70
74.29%
Unikalne skoki wykonane 50 out of 70
71.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1134.22ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:19
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 822.70ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 195.86ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:05
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:33
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:43
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9340050.82ft
Dystans pokonany na nogach 777890.31ft
Dystans pokonany wp³aw 27157.78ft
Dystans pokonany samochodem 4670633.00ft
Dystans pokonany rowerem 343329.28ft
Dystans pokonany motocyklem 2100418.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 109922.43ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2153.57ft
Dystans pokonany helikopterem 180328.39ft
Dystans pokonany samolotem 985737.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 113123.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 29356.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 20:22
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:22
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:55
Czas lotu 1:48
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 13
Kryminaliœci zabici w Vigilante 90
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $5 843,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $21 655,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:14
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 124
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 2:03
NRG-500 Najlepszy czas 2:53
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:33
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:48
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:13
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:17
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:22
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:27
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:10
Najlepszy czas w World War Aces 6:11
Najlepszy czas w Barnstorming 7:29
Najlepszy czas w Military Service 14:53
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:41
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:35
Najlepszy czas w Heli Hell 6:33

Get Stats Like These!