About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: lisek
Last Updated: 07/28/05 17:54
Viewed 10522 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 91.44%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9336)
Paskutinë Pereita Misija Go-go Karting
Þaidimo laikas 65:18
Þaidime praëjusios dienos 247 dienos
Þaidimas iðsaugotas 304
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 102
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
134 ið 176 bandymø
76.14%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4240
Þaidëjo statistikos
Storumas 24%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 20%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 82%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 27
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 12
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 34.00%
Progresas su Michelle 86.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 46.00%
Progresas su Millie 44.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 30
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 23
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1795
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $58.800,00
Mados biudþetas $2.588,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.142,00
Kirpyklø biudþetas $950,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $74.625,00
Maisto biudþetas $767,00
Visas apsipirkimo biudþetas $135.822,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $879.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $820.244,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.070.508,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $100.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16900 ið 26203
64.5%
Sunaudota sprogmenø (kg) 405
Tavo nuþudyti þmonës 3504
Kitø nuþudyti þmonës 566
Nuþudyti nusikaltëliai 99
Nuþudyti gaujø nariai 1717
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2993
Sunaikinti automobiliai/motociklai 697
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 139
Pridaryta þalos uþ $3.091.299,00
Perðautos padangos 257
Ðûviai á galvà 899
Sukelti gaisrai 625
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 566
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 364
Paisekimas 76.14%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 583.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 27
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 506º
Rasti unikalûs ðuoliai 52 out of 70
74.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 50 out of 70
71.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1134.22ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:19
Toliausiai ant priekinio rato 822.70ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:09
Toliausiai dviem ratais 195.86ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:05
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:33
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:43
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9340050.82ft
Pësèiomis nueita 777890.31ft
Plaukte nuplaukta 27157.78ft
Automobiliu nuvaþiuota 4670633.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 343329.28ft
Motociklu nuvaþiuota 2100418.25ft
Laivu nuplaukta 109922.43ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2153.57ft
Sraigtasparniu nuskrista 180328.39ft
Lëktuvu nuskrista 985737.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 113123.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 29356.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 20:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:22
Laikas su raketine kuprine 0:55
Skrydþiø laikas 1:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 13
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 90
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $5.843,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $21.655,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:14
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 124
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 2:03
NRG-500 geriausias laikas 2:53
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:33
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:24
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:48
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:13
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:17
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:22
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:27
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:10
Geriausias laikas - World War Aces 6:11
Geriausias laikas - Barnstorming 7:29
Geriausias laikas - Military Service 14:53
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:41
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:35
Geriausias laikas - Heli Hell 6:33

Get Stats Like These!