About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: levo54
Last Updated: 06/27/06 11:00
Viewed 11450 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 71.12%
Ranking kryminalny Hawg (31535)
Ostatnia Wykonana Misja Grove 4 Life
Czas grania 46:09
Miniête dni w grze 163 dni
Iloœæ zapisañ gry 187
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 13
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 58
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
98 po 167 próbach
58.68%
Zamalowane tagi 13 out of 100
13%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 51 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5114
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 64%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 17%
Musku³y 62%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 52%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 40%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 2.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 11.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 22
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 18
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 671
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $23 960,00
Kasa wydana na modê $387,00
Kasa wydana na tatua¿e $750,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $72 502,00
Kasa wydana na jedzenie $110,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $95 109,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $55 153 600,00
Kasa wygrana w kasynach $165 036 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15181 z 39916
38.03%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1189
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2484
Ludzie zniszczeni przez innych 474
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 632
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2251
Zniszczone pojazdy ziemne 767
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 299
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $5 538 258,00
Liczba przebitych kó³ 247
Liczba strza³ów w g³owê 383
Wywo³ane po¿ary 855
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 501
Liczba straconych gwiazdek 221
EfektywnoϾ 58.68%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 380.00ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 422º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1245.42ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 483.78ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 256.91ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:04
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:17
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4976199.74ft
Dystans pokonany na nogach 555520.25ft
Dystans pokonany wp³aw 18623.91ft
Dystans pokonany samochodem 2485169.75ft
Dystans pokonany rowerem 61303.15ft
Dystans pokonany motocyklem 624579.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26533.23ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 206950.80ft
Dystans pokonany samolotem 946015.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 41633.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 9870.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:21
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:58
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 1:44
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $500,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 15 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 7:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 7:39
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!