About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: levo54
Last Updated: 06/27/06 11:00
Viewed 11514 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 71.12%
Nusikaltëlio reitingas Hawg (31535)
Paskutinë Pereita Misija Grove 4 Life
Þaidimo laikas 46:09
Þaidime praëjusios dienos 163 dienos
Þaidimas iðsaugotas 187
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 13
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 14
Sukèiauta 58
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
98 ið 167 bandymø
58.68%
Perpurkðti grafitai 13 out of 100
13%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 51 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5114
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 64%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 17%
Raumenys 62%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 52%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 40%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 2.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 11.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 18
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 671
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $23.960,00
Mados biudþetas $387,00
Tatuiruoèiø biudþetas $750,00
Kirpyklø biudþetas $1.150,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $72.502,00
Maisto biudþetas $110,00
Visas apsipirkimo biudþetas $95.109,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $55.153.600,00
Loðimuose laimëti pinigai $165.036.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15181 ið 39916
38.03%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1189
Tavo nuþudyti þmonës 2484
Kitø nuþudyti þmonës 474
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 632
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2251
Sunaikinti automobiliai/motociklai 767
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 299
Pridaryta þalos uþ $5.538.258,00
Perðautos padangos 247
Ðûviai á galvà 383
Sukelti gaisrai 855
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 501
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 221
Paisekimas 58.68%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 380.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 422º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1245.42ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 483.78ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 256.91ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:04
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:17
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4976199.74ft
Pësèiomis nueita 555520.25ft
Plaukte nuplaukta 18623.91ft
Automobiliu nuvaþiuota 2485169.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 61303.15ft
Motociklu nuvaþiuota 624579.94ft
Laivu nuplaukta 26533.23ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 206950.80ft
Lëktuvu nuskrista 946015.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 41633.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 9870.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:58
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 1:44
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $500,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 15 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 14
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 7:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 7:39
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!