About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: lejbor
Last Updated: 01/14/18 21:36
Viewed 11490 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 43.85%
Ranking kryminalny 0
Ostatnia Wykonana Misja Nostat
Czas grania 25:47
Miniête dni w grze 0 dni
Iloœæ zapisañ gry 143
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 81
Przemalowania samochodów 0
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
70 po 105 próbach
66.67%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 0
0%
Zebrane podkowy 0 de 50
0%
Zebrane ostrygi 50 de 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 63%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 10%
Musku³y 86%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 0
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 70%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 75%
Hazard 0%
Ranga pilota Oficial vuelo
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 5.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet G
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Cutre
Shotgun Asesino Profesional
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Cutre
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 0
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 19
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 72
Najwiêkszy gang 0
Drugi najwiêkszy gang 0
Trzeci najwiêkszy gang 0
Kasa
Kasa wydana na bronie $4 200,00
Kasa wydana na modê $545,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $0,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $162,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $5 207,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $0,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $150 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
7491 z 11255
66.56%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 76
Ludzie zniszczeni przez ciebie 830
Ludzie zniszczeni przez innych 177
Zniszczeni kryminaliœci 26
Zniszczeni cz³onkowie gangów 60
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 0
Zniczone ³odzie 3
Zniszczone helikoptery i samoloty 0
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $0,00
Liczba przebitych kó³ 120
Liczba strza³ów w g³owê 203
Wywo³ane po¿ary 231
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 0
Liczba straconych gwiazdek 0
EfektywnoϾ 66.67%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial
Najd³uszy skok 0
Najwy¿szy skok 0
najwiêcej fiko³ków przy skoku 0
Najwiêkszy obrót przy skoku 0
Unikalne skoki znalezione 0
0%
Unikalne skoki wykonane 0
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 927376.09m
Dystans pokonany na nogach 69512.53m
Dystans pokonany wp³aw 6680.28m
Dystans pokonany samochodem 556440.13m
Dystans pokonany rowerem 38066.23m
Dystans pokonany motocyklem 238209.58m
Dystans pokonany ³odzi¹ 18467.34m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 0.00m
Dystans pokonany samolotem 0.00m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:14
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 99
Kasa zarobiona w taksówce $9 872,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $7 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 36
Pstrykniête zdjêcia 0
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 5:21
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 3:13
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!