About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: lejbor
Last Updated: 01/14/18 21:36
Viewed 11487 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 43.85%
Nusikaltëlio reitingas 0
Paskutinë Pereita Misija Nostat
Þaidimo laikas 25:47
Þaidime praëjusios dienos 0 dienos
Þaidimas iðsaugotas 143
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 81
Perdaþyti automobiliai 0
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
70 ið 105 bandymø
66.67%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 0
0%
Surinktos pasagos 0 de 50
0%
Surinktos kriauklës 50 de 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 63%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 10%
Raumenys 86%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 0
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 70%
Dviraèiø vairavimo gabumai 75%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Oficial vuelo
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 5.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas G
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Cutre
Ðratinis ðautuvas Asesino Profesional
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Cutre
AK47 Asesino Profesional
M4 Cutre
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 0
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 19
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 72
Didþiausia gauja 0
Antra pagal dydá gauja 0
Treèia pagal dydá gauja 0
Pinigai
Ginklø biudþetas $4.200,00
Mados biudþetas $545,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $0,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $162,00
Visas apsipirkimo biudþetas $5.207,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $0,00
Nuosavybës biudþetas $150.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7491 ið 11255
66.56%
Sunaudota sprogmenø (kg) 76
Tavo nuþudyti þmonës 830
Kitø nuþudyti þmonës 177
Nuþudyti nusikaltëliai 26
Nuþudyti gaujø nariai 60
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 0
Sunaikinti laivai 3
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $0,00
Perðautos padangos 120
Ðûviai á galvà 203
Sukelti gaisrai 231
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 0
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 0
Paisekimas 66.67%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 0
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 0
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 0
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 0
Rasti unikalûs ðuoliai 0
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 927376.09m
Pësèiomis nueita 69512.53m
Plaukte nuplaukta 6680.28m
Automobiliu nuvaþiuota 556440.13m
Dviraèiu nuvaþiuota 38066.23m
Motociklu nuvaþiuota 238209.58m
Laivu nuplaukta 18467.34m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 0.00m
Lëktuvu nuskrista 0.00m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:14
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 99
Taksi uþdirbti pinigai $9.872,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 9 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 5:21
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:35
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 3:13
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!