About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: krijan
Last Updated: 10/25/08 20:21
Viewed 11384 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 95.72%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10569)
Ostatnia Wykonana Misja Vinewood
Czas grania 61:18
Miniête dni w grze 300 dni
Iloœæ zapisañ gry 373
Liczba odwiedzin w szpitalu 96
Razy utopiony 0
Szczêœcie $50000.00
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 60
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
136 po 319 próbach
42.63%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2950
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 35%
Musku³y 0%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $50000.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 3.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 4.00%
Postêp z Katie 39.00%
Postêp z Millie 29.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 38
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 71.70%
Utrzymane terytoria 38
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 38
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 53
Zabici zrekrutowani 21
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 65
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1277
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $186 560,00
Kasa wydana na modê $42 080,00
Kasa wydana na tatua¿e $640,00
Kasa wydana na fryzjera $735,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $39 275,00
Kasa wydana na jedzenie $144,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $266 784,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $132 384,00
Kasa wygrana w kasynach $30 640,00
Kasa przegrana w kasynach $101 744,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $30 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $50 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23147 z 29903
77.41%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 442
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4472
Ludzie zniszczeni przez innych 725
Zniszczeni kryminaliœci 181
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1254
Zabicia od ostatniego zapisania gry 19
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 1453
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 208
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $4 973 983,00
Liczba przebitych kó³ 234
Liczba strza³ów w g³owê 1065
Wywo³ane po¿ary 832
Policja
Iloœæ ³apówek 18
Liczba zdobytych gwiazdek 1799
Liczba straconych gwiazdek 1227
EfektywnoϾ 42.63%
Razy z³apany 16
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1885.00m
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 708º
Unikalne skoki znalezione 47 von 70
67.14%
Unikalne skoki wykonane 35 von 70
50%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 314.59m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 75.56m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 69.78m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:16
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:26
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2964004.07m
Dystans pokonany na nogach 253342.72m
Dystans pokonany wp³aw 14488.29m
Dystans pokonany samochodem 1400826.13m
Dystans pokonany rowerem 60402.03m
Dystans pokonany motocyklem 647283.50m
Dystans pokonany ³odzi¹ 63399.64m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1841.30m
Dystans pokonany helikopterem 122712.21m
Dystans pokonany samolotem 398618.25m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 1090.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:46
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:30
Czas lotu 0:30
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 84
Najwy¿szy poziom jako medyk 9
Ludzie uratowani w misji medyka 75
Kasa zarobiona w taksówce $15 400,00
Podwiezieni pasa¿erowie 42
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $28 875,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:58
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 143
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 27
BMX Najlepszy czas 2:55
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:38
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:47
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 2
Najlepszy czas w Freeway 2:26
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:45
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:15
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:07
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:11
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:59
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:29
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:08
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:29
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:05
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:27
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:32
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:42
Najlepszy czas w World War Aces 2:15
Najlepszy czas w Barnstorming 5:06
Najlepszy czas w Military Service 4:42
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:03
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:25
Najlepszy czas w Heli Hell 7:32

Get Stats Like These!