About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: kingisi
Last Updated: 06/27/05 15:25
Viewed 11789 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 55.08%
Ranking kryminalny Leutnant
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 29:36
Miniête dni w grze 122 dni
Iloœæ zapisañ gry 150
Liczba odwiedzin w szpitalu 14
Razy utopiony 1
Szczêœcie $0.00
Liczba zjedzonych posi³ków 23
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
92 po 152 próbach
60.53%
Zamalowane tagi 9 von 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 3 von 50
6%
Zebrane ostrygi 1 von 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -2147483648kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 85%
Respekt 90%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 27%
Musku³y 84%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 24%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 60%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard $0.00
Ranga pilota Leutnant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 5
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 31.00%
Postêp z Michelle 11.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 11.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Schlecht
Combat shotgun Schlecht
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 32.73%
Utrzymane terytoria 18
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 18
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 30
Zabici zrekrutowani 30
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 52
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 668
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $108 600,00
Kasa wydana na modê $1 517,00
Kasa wydana na tatua¿e $150,00
Kasa wydana na fryzjera $1 900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $115,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $112 282,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $172 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9381 z 22420
41.84%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 119
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1778
Ludzie zniszczeni przez innych 429
Zniszczeni kryminaliœci 7
Zniszczeni cz³onkowie gangów 581
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1461
Zniszczone pojazdy ziemne 520
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 93
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 999 013,00
Liczba przebitych kó³ 114
Liczba strza³ów w g³owê 546
Wywo³ane po¿ary 389
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 344
Liczba straconych gwiazdek 181
EfektywnoϾ 60.53%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 55.00m
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 353º
Unikalne skoki znalezione 3 von 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 von 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.04m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 22.32m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:30
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:30
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 1038960.91m
Dystans pokonany na nogach 135002.75m
Dystans pokonany wp³aw 2497.51m
Dystans pokonany samochodem 457487.25m
Dystans pokonany rowerem 6411.01m
Dystans pokonany motocyklem 204191.64m
Dystans pokonany ³odzi¹ 28470.12m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 28497.68m
Dystans pokonany samolotem 161457.95m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 13179.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 1766.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:49
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 10
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 12
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:23
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!