About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: kingisi
Last Updated: 06/27/05 15:25
Viewed 11871 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 55.08%
Nusikaltëlio reitingas Leutnant
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 29:36
Þaidime praëjusios dienos 122 dienos
Þaidimas iðsaugotas 150
Apsilankymai ligoninëje 14
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë $0.00
Suvalgyti patiekalai 23
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
92 ið 152 bandymø
60.53%
Perpurkðti grafitai 9 von 100
9%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 3 von 50
6%
Surinktos kriauklës 1 von 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris -2147483648kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 85%
Pagarba 90%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 27%
Raumenys 84%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 24%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 60%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai $0.00
Lakûnø reitingas Leutnant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 31.00%
Progresas su Michelle 11.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 11.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Schlecht
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Schlecht
Kovinis ðautuvas Schlecht
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 32.73%
Priklausanèios teritorijos 18
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 18
Verbuoti gaujos nariai 30
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 30
Viso nuþudyta gaujø nariø 52
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 668
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $108.600,00
Mados biudþetas $1.517,00
Tatuiruoèiø biudþetas $150,00
Kirpyklø biudþetas $1.900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $115,00
Visas apsipirkimo biudþetas $112.282,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $172.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9381 ið 22420
41.84%
Sunaudota sprogmenø (kg) 119
Tavo nuþudyti þmonës 1778
Kitø nuþudyti þmonës 429
Nuþudyti nusikaltëliai 7
Nuþudyti gaujø nariai 581
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1461
Sunaikinti automobiliai/motociklai 520
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 93
Pridaryta þalos uþ $1.999.013,00
Perðautos padangos 114
Ðûviai á galvà 546
Sukelti gaisrai 389
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 344
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 181
Paisekimas 60.53%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 55.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 353º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 von 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 von 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.04m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 22.32m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:30
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:30
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1038960.91m
Pësèiomis nueita 135002.75m
Plaukte nuplaukta 2497.51m
Automobiliu nuvaþiuota 457487.25m
Dviraèiu nuvaþiuota 6411.01m
Motociklu nuvaþiuota 204191.64m
Laivu nuplaukta 28470.12m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 28497.68m
Lëktuvu nuskrista 161457.95m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 13179.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 1766.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:49
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:27
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 4
Greitàja iðgelbëti þmonës 10
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 12
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!