About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: killer_mike
Last Updated: 07/22/05 17:13
Viewed 10383 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 51.34%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5763)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 25:11
Þaidime praëjusios dienos 105 dienos
Þaidimas iðsaugotas 143
Apsilankymai ligoninëje 9
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 54
Perdaþyti automobiliai 9
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
95 ið 120 bandymø
79.17%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 80lbs
Sunkiausi svarmenys 50lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 83.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2520
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 61%
Pagarba 92%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 34%
Raumenys 98%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 34%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 15%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 15.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 53
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 28
Viso nuþudyta gaujø nariø 68
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 654
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $276.180,00
Mados biudþetas $9.030,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.220,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $100,00
Maisto biudþetas $527,00
Visas apsipirkimo biudþetas $288.107,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $800,00
Nuosavybës biudþetas $110.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $220,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $220,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9583 ið 22300
42.97%
Sunaudota sprogmenø (kg) 101
Tavo nuþudyti þmonës 1755
Kitø nuþudyti þmonës 365
Nuþudyti nusikaltëliai 12
Nuþudyti gaujø nariai 618
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 5
Viso teisëtø nuþudymø 1560
Sunaikinti automobiliai/motociklai 619
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 115
Pridaryta þalos uþ $1.846.115,00
Perðautos padangos 101
Ðûviai á galvà 891
Sukelti gaisrai 581
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 181
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 133
Paisekimas 79.17%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 460.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 445º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 562.19ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 7.59ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2946665.03ft
Pësèiomis nueita 303150.63ft
Plaukte nuplaukta 7087.26ft
Automobiliu nuvaþiuota 1758232.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 42044.41ft
Motociklu nuvaþiuota 338675.34ft
Laivu nuplaukta 13958.95ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 110891.98ft
Lëktuvu nuskrista 336006.91ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 26470.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 10146.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:12
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:21
Laikas su raketine kuprine 0:13
Skrydþiø laikas 0:43
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 4 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:19
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:32
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!