About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jocool2u
Last Updated: 06/20/09 11:31
Viewed 10358 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (16255)
Ostatnia Wykonana Misja Criminal Rating:
Czas grania 49:10
Miniête dni w grze 179 dni
Iloœæ zapisañ gry 189
Liczba odwiedzin w szpitalu 13
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 41
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 366
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 192 próbach
76.04%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4780
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 59
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 54
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 93.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 98.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Poor
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 57
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 56
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 56
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 9
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 206
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2152
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $222 840,00
Kasa wydana na modê $114 100,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $23 650,00
Kasa wydana na jedzenie $357,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $361 047,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $36 000 000,00
Kasa wygrana w kasynach $14 000 000,00
Kasa przegrana w kasynach $22 000 000,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
52310 z 95101
55%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 573
Ludzie zniszczeni przez ciebie 4878
Ludzie zniszczeni przez innych 457
Zniszczeni kryminaliœci 171
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2241
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4372
Zniszczone pojazdy ziemne 1960
Zniczone ³odzie 12
Zniszczone helikoptery i samoloty 225
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $8 664 322,00
Liczba przebitych kó³ 367
Liczba strza³ów w g³owê 762
Wywo³ane po¿ary 1117
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 8234
Liczba straconych gwiazdek 78
EfektywnoϾ 76.04%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 14930.00ft
Najwy¿szy skok 462
najwiêcej fiko³ków przy skoku 15
Najwiêkszy obrót przy skoku 10554º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1604.75ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:22
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 194.71ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 224.06ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:01
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:01
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6771664.53ft
Dystans pokonany na nogach 481290.72ft
Dystans pokonany wp³aw 10928.98ft
Dystans pokonany samochodem 2939076.50ft
Dystans pokonany rowerem 363196.47ft
Dystans pokonany motocyklem 1737271.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 19895.57ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 371426.28ft
Dystans pokonany samolotem 793188.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 55390.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:03
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:23
Czas lotu 1:55
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 691,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 400,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:14
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 76
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 61
BMX Najlepszy czas 1:44
NRG-500 Najlepszy czas 3:58
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:19
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:51
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:15
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:50
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:45
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:42
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:11
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:19
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:57
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:44
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:45
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:28
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:12
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:48
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:33
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:05
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:53
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:06
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:30
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:06
Najlepszy czas w World War Aces 2:18
Najlepszy czas w Barnstorming 5:19
Najlepszy czas w Military Service 5:40
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 2:39
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 2:39
Najlepszy czas w Heli Hell 4:13

Get Stats Like These!