About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jjpmw
Last Updated: 08/02/05 01:12
Viewed 10672 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 73.80%
Ranking kryminalny Shooter (5141)
Ostatnia Wykonana Misja Breaking The Bank At Caligula
Czas grania 64:28
Miniête dni w grze 219 dni
Iloœæ zapisañ gry 157
Liczba odwiedzin w szpitalu 32
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 126
Przemalowania samochodów 63
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
103 po 239 próbach
43.1%
Zamalowane tagi 38 out of 100
38%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 40 out of 50
80%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 90lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 1
Najdalszy skok na rowerze 74.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 1980
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 26%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 57%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 94%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 95%
Hazard 1%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 27
Liczba spieprzonych randek 8
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 38.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 57.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 5
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 16
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 26
Zabici zrekrutowani 16
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 42
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 378
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $28 920,00
Kasa wydana na modê $4 170,00
Kasa wydana na tatua¿e $200,00
Kasa wydana na fryzjera $1 200,00
Kasa wydana na dziwki $86,00
Kasa wydana na klub striptizerski $140,00
Kasa wydana na tuning aut $3 020,00
Kasa wydana na jedzenie $1 192,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $37 402,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $879 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 056,00
Kasa wygrana w kasynach $6 674,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $250,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6852 z 12416
55.19%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 138
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1417
Ludzie zniszczeni przez innych 526
Zniszczeni kryminaliœci 13
Zniszczeni cz³onkowie gangów 268
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1000
Zniszczone pojazdy ziemne 384
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 89
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 039 972,00
Liczba przebitych kó³ 133
Liczba strza³ów w g³owê 424
Wywo³ane po¿ary 1496
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 336
Liczba straconych gwiazdek 214
EfektywnoϾ 43.1%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 336.67ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 397º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 31.81ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:33
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7844939.8ft
Dystans pokonany na nogach 630958.69ft
Dystans pokonany wp³aw 40971.17ft
Dystans pokonany samochodem 3326807.00ft
Dystans pokonany rowerem 159343.44ft
Dystans pokonany motocyklem 2353887.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 118651.78ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1232.72ft
Dystans pokonany helikopterem 581930.19ft
Dystans pokonany samolotem 560317.06ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 70840.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:32
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:35
Czas lotu 2:14
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 1
Kryminaliœci zabici w Vigilante 1
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 146
Kasa zarobiona w taksówce $2 109,00
Podwiezieni pasa¿erowie 13
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $21 280,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 10 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 73
Pstrykniête zdjêcia 80
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:39
Najlepsza pozycja w dirt track 5
Najlepszy czas w dirt track 6:06
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:56
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:47
Najlepsza pozycja w Little Loop 6
Najlepszy czas w Little Loop 1:27
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:06
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 4:02
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:25
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:26
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:38
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:31
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!