About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jjpmw
Last Updated: 08/02/05 01:12
Viewed 10692 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 73.80%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5141)
Paskutinë Pereita Misija Breaking The Bank At Caligula
Þaidimo laikas 64:28
Þaidime praëjusios dienos 219 dienos
Þaidimas iðsaugotas 157
Apsilankymai ligoninëje 32
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 126
Perdaþyti automobiliai 63
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
103 ið 239 bandymø
43.1%
Perpurkðti grafitai 38 out of 100
38%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 40 out of 50
80%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 90lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 1
Tolimiausias metimas 74.44ft
paskutinis ðokiø rezultatas 1980
Þaidëjo statistikos
Storumas 26%
Iðtvermë 100%
Pagarba 57%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 94%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 95%
Loðimai 1%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 27
Tragiðkø pasimatymø skaièius 8
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 38.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 57.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 5
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 16
Verbuoti gaujos nariai 26
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 16
Viso nuþudyta gaujø nariø 42
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 378
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $28.920,00
Mados biudþetas $4.170,00
Tatuiruoèiø biudþetas $200,00
Kirpyklø biudþetas $1.200,00
Prostituèiø biudþetas $86,00
Striptizo klubø biudþetas $140,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.020,00
Maisto biudþetas $1.192,00
Visas apsipirkimo biudþetas $37.402,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.800,00
Nuosavybës biudþetas $879.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.056,00
Loðimuose laimëti pinigai $6.674,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
6852 ið 12416
55.19%
Sunaudota sprogmenø (kg) 138
Tavo nuþudyti þmonës 1417
Kitø nuþudyti þmonës 526
Nuþudyti nusikaltëliai 13
Nuþudyti gaujø nariai 268
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1000
Sunaikinti automobiliai/motociklai 384
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 89
Pridaryta þalos uþ $2.039.972,00
Perðautos padangos 133
Ðûviai á galvà 424
Sukelti gaisrai 1496
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 336
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 214
Paisekimas 43.1%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 336.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 397º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 31.81ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:33
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7844939.8ft
Pësèiomis nueita 630958.69ft
Plaukte nuplaukta 40971.17ft
Automobiliu nuvaþiuota 3326807.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 159343.44ft
Motociklu nuvaþiuota 2353887.75ft
Laivu nuplaukta 118651.78ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1232.72ft
Sraigtasparniu nuskrista 581930.19ft
Lëktuvu nuskrista 560317.06ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 70840.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:32
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:35
Skrydþiø laikas 2:14
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 1
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 1
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 146
Taksi uþdirbti pinigai $2.109,00
Nuveþti keleiviai 13
Pereitos sunkveþimiø misijos 7
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $21.280,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 10 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 73
Padarytos nuotraukos 80
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:39
Aukðèiausia vieta - dirt track 5
Geriausias laikas - dirt track 6:06
Geriausias rato laikas - dirt track 0:56
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:47
Aukðèiausia vieta - Little Loop 6
Geriausias laikas - Little Loop 1:27
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:06
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 4:02
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:25
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:26
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:38
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:31
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!