About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jemc
Last Updated: 06/23/05 11:23
Viewed 12163 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 52.41%
Ranking kryminalny Lil' G (3210)
Ostatnia Wykonana Misja Dam And Blast
Czas grania 30:10
Miniête dni w grze 122 dni
Iloœæ zapisañ gry 173
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 144
Przemalowania samochodów 18
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 141
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
79 po 111 próbach
71.17%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 105.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2920
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 95%
Respekt 40%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 75%
Musku³y 97%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 40%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 58%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 25%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 14.00%
Postêp z Michelle 10.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 13.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Grove Street Families
Zajête terytoria 3
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 14
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 5
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 103
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 140
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 378 460,00
Kasa wydana na modê $1 324,00
Kasa wydana na tatua¿e $960,00
Kasa wydana na fryzjera $860,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $82 020,00
Kasa wydana na jedzenie $336,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 453 510,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $578 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $492,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5488 z 6255
87.74%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 103
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1379
Ludzie zniszczeni przez innych 162
Zniszczeni kryminaliœci 42
Zniszczeni cz³onkowie gangów 204
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1230
Zniszczone pojazdy ziemne 164
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 15
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $722 974,00
Liczba przebitych kó³ 80
Liczba strza³ów w g³owê 201
Wywo³ane po¿ary 806
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 246
Liczba straconych gwiazdek 146
EfektywnoϾ 71.17%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 223.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 406º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 244.98ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 193.76ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:24
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2843684.68ft
Dystans pokonany na nogach 326382.47ft
Dystans pokonany wp³aw 6347.36ft
Dystans pokonany samochodem 1320263.00ft
Dystans pokonany rowerem 69478.38ft
Dystans pokonany motocyklem 524716.69ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 19109.63ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 69662.38ft
Dystans pokonany samolotem 379641.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 125863.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 2220.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 17:05
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:28
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 0:43
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 3
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 55
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:11
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:47
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:44
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!