About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jemc
Last Updated: 06/23/05 11:23
Viewed 12226 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 52.41%
Nusikaltëlio reitingas Lil' G (3210)
Paskutinë Pereita Misija Dam And Blast
Þaidimo laikas 30:10
Þaidime praëjusios dienos 122 dienos
Þaidimas iðsaugotas 173
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 144
Perdaþyti automobiliai 18
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 141
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
79 ið 111 bandymø
71.17%
Perpurkðti grafitai 8 out of 100
8%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 105.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 2920
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 95%
Pagarba 40%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 75%
Raumenys 97%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 40%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 58%
Dviraèiø vairavimo gabumai 25%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 10.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 13.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Grove Street Families
Uþimtos teritorijos 3
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 14
Verbuoti gaujos nariai 5
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 103
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 140
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.378.460,00
Mados biudþetas $1.324,00
Tatuiruoèiø biudþetas $960,00
Kirpyklø biudþetas $860,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $82.020,00
Maisto biudþetas $336,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.453.510,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.400,00
Nuosavybës biudþetas $578.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $492,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5488 ið 6255
87.74%
Sunaudota sprogmenø (kg) 103
Tavo nuþudyti þmonës 1379
Kitø nuþudyti þmonës 162
Nuþudyti nusikaltëliai 42
Nuþudyti gaujø nariai 204
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1230
Sunaikinti automobiliai/motociklai 164
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 15
Pridaryta þalos uþ $722.974,00
Perðautos padangos 80
Ðûviai á galvà 201
Sukelti gaisrai 806
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 246
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 146
Paisekimas 71.17%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 223.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 406º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 244.98ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:12
Toliausiai dviem ratais 193.76ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:24
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2843684.68ft
Pësèiomis nueita 326382.47ft
Plaukte nuplaukta 6347.36ft
Automobiliu nuvaþiuota 1320263.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 69478.38ft
Motociklu nuvaþiuota 524716.69ft
Laivu nuplaukta 19109.63ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 69662.38ft
Lëktuvu nuskrista 379641.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 125863.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2220.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 17:05
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:28
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 0:43
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 3
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 55
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:11
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:47
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:44
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!