About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jayooi
Last Updated: 07/02/05 14:15
Viewed 11214 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 32.62%
Ranking kryminalny Shooter (5236)
Ostatnia Wykonana Misja New Model Army
Czas grania 30:41
Miniête dni w grze 105 dni
Iloœæ zapisañ gry 101
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 28
Przemalowania samochodów 12
Iloœæ odwiedzin na si³owni 4
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
49 po 70 próbach
70%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 65.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 1630
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 87%
Respekt 72%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 26%
Musku³y 57%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 64%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 25%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 30
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 28
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 71
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 820
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $480,00
Kasa wydana na tatua¿e $325,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $3 040,00
Kasa wydana na jedzenie $262,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $4 057,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $210 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10862 z 13409
81.01%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 347
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1624
Ludzie zniszczeni przez innych 308
Zniszczeni kryminaliœci 29
Zniszczeni cz³onkowie gangów 784
Zabicia od ostatniego zapisania gry 2
Zanotowane zabójstwa 1456
Zniszczone pojazdy ziemne 272
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 88
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 580 982,00
Liczba przebitych kó³ 232
Liczba strza³ów w g³owê 418
Wywo³ane po¿ary 310
Policja
Iloœæ ³apówek 33
Liczba zdobytych gwiazdek 340
Liczba straconych gwiazdek 216
EfektywnoϾ 70%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 160.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 300º
Unikalne skoki znalezione 2 out of 70
2.86%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 300.60ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 238.55ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 236.92ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:15
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:15
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2742032.56ft
Dystans pokonany na nogach 414058.63ft
Dystans pokonany wp³aw 5528.51ft
Dystans pokonany samochodem 1598488.75ft
Dystans pokonany rowerem 263932.81ft
Dystans pokonany motocyklem 426747.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 28476.30ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4800.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:01
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 177
Najwy¿szy poziom jako medyk 7
Ludzie uratowani w misji medyka 46
Kasa zarobiona w taksówce $8 545,00
Podwiezieni pasa¿erowie 26
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 61
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:46
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:40
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!