About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jasonauk
Last Updated: 07/18/06 00:13
Viewed 11372 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 36.36%
Ranking kryminalny Jacker (4193)
Ostatnia Wykonana Misja Toreno's Last Flight
Czas grania 28:27
Miniête dni w grze 109 dni
Iloœæ zapisañ gry 71
Liczba odwiedzin w szpitalu 32
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
62 po 138 próbach
44.93%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 146.67ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4430
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 82%
Respekt 35%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 44%
Musku³y 77%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 93%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 75%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 30%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 6.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 5
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 16
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 9
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 173
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $13 700,00
Kasa wydana na modê $875,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 130,00
Kasa wydana na fryzjera $1 200,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 030,00
Kasa wydana na jedzenie $106,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $18 541,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $100 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5305 z 9438
56.21%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 112
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1006
Ludzie zniszczeni przez innych 300
Zniszczeni kryminaliœci 12
Zniszczeni cz³onkowie gangów 138
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 616
Zniszczone pojazdy ziemne 292
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 97
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 277 411,00
Liczba przebitych kó³ 135
Liczba strza³ów w g³owê 348
Wywo³ane po¿ary 297
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 485
Liczba straconych gwiazdek 146
EfektywnoϾ 44.93%
Razy z³apany 8
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 206.67ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 404º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1336.31ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 179.87ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 139.54ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:08
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:32
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3495391.5ft
Dystans pokonany na nogach 271922.38ft
Dystans pokonany wp³aw 16431.80ft
Dystans pokonany samochodem 2272876.25ft
Dystans pokonany rowerem 73337.12ft
Dystans pokonany motocyklem 738661.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 83375.13ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 20.22ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 38766.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:01
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 4
Ugaszone po¿ary 20
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 15
Kasa zarobiona w taksówce $99,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $11 020,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 3
Kasa zarobiona jako alfons $1 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 12 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:24
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!