About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jason922
Last Updated: 06/20/05 09:28
Viewed 11526 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 51.34%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4583)
Paskutinë Pereita Misija Monster
Þaidimo laikas 30:45
Þaidime praëjusios dienos 108 dienos
Þaidimas iðsaugotas 126
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 3
Perdaþyti automobiliai 27
Gimnastikos salë aplankyta 4
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
69 ið 111 bandymø
62.16%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 31.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3200
Þaidëjo statistikos
Storumas 12%
Iðtvermë 100%
Pagarba 58%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 10
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 5
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 5
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 405
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $13.100,00
Mados biudþetas $3.522,00
Tatuiruoèiø biudþetas $880,00
Kirpyklø biudþetas $2.050,00
Prostituèiø biudþetas $30,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.560,00
Maisto biudþetas $14,00
Visas apsipirkimo biudþetas $21.326,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $725.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $250,00
Loðimuose laimëti pinigai $3.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $3.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
7417 ið 14264
52%
Sunaudota sprogmenø (kg) 124
Tavo nuþudyti þmonës 1071
Kitø nuþudyti þmonës 203
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 363
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 946
Sunaikinti automobiliai/motociklai 139
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 91
Pridaryta þalos uþ $1.157.659,00
Perðautos padangos 126
Ðûviai á galvà 291
Sukelti gaisrai 539
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 23
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 2
Paisekimas 62.16%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 176.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 111
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 2913º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 207.07ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 10.22ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:18
Toliausiai dviem ratais 70.09ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2659383.5ft
Pësèiomis nueita 300978.69ft
Plaukte nuplaukta 5698.06ft
Automobiliu nuvaþiuota 1318745.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 214583.50ft
Motociklu nuvaþiuota 738945.69ft
Laivu nuplaukta 62482.96ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 17949.47ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 6
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $15.120,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 11 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 36
Padarytos nuotraukos 75
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 16 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 7:27
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:27
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:22
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!