About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jaras
Last Updated: 10/14/06 09:41
Viewed 11536 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 80.75%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8529)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 57:14
Miniête dni w grze 237 dni
Iloœæ zapisañ gry 328
Liczba odwiedzin w szpitalu 22
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 73
Przemalowania samochodów 50
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
114 po 239 próbach
47.7%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3260
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 8%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 46%
Musku³y 77%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 40%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 25
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 19
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 88.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 43
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 79.63%
Utrzymane terytoria 43
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 43
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 50
Zabici zrekrutowani 31
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 59
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1397
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $212 120,00
Kasa wydana na modê $615,00
Kasa wydana na tatua¿e $140,00
Kasa wydana na fryzjera $1 710,00
Kasa wydana na dziwki $50,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $16 475,00
Kasa wydana na jedzenie $323,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $230 083,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17314 z 31355
55.22%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 139
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3355
Ludzie zniszczeni przez innych 673
Zniszczeni kryminaliœci 99
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1291
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2824
Zniszczone pojazdy ziemne 869
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 136
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 310 895,00
Liczba przebitych kó³ 285
Liczba strza³ów w g³owê 1224
Wywo³ane po¿ary 949
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 661
Liczba straconych gwiazdek 318
EfektywnoϾ 47.7%
Razy z³apany 3
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1195º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.48ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 242.43ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 118.40ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:54
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 8:21
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7484396.65ft
Dystans pokonany na nogach 721693.94ft
Dystans pokonany wp³aw 12494.20ft
Dystans pokonany samochodem 4620193.50ft
Dystans pokonany rowerem 24256.21ft
Dystans pokonany motocyklem 1027993.44ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 86892.98ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 138147.19ft
Dystans pokonany samolotem 845535.19ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 7190.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:54
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:55
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:20
Czas lotu 1:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 87
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 32
Kasa zarobiona w taksówce $811,00
Podwiezieni pasa¿erowie 6
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 10
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $35 950,00
Poziom alfonsa 8
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $9 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:24
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 13
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:21
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:30
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:29
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:09
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:17
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!