About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: jaras
Last Updated: 10/14/06 09:41
Viewed 11500 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 80.75%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8529)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 57:14
Þaidime praëjusios dienos 237 dienos
Þaidimas iðsaugotas 328
Apsilankymai ligoninëje 22
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 73
Perdaþyti automobiliai 50
Gimnastikos salë aplankyta 17
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
114 ið 239 bandymø
47.7%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3260
Þaidëjo statistikos
Storumas 8%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 46%
Raumenys 77%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 25
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 19
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 88.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 43
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 79.63%
Priklausanèios teritorijos 43
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 43
Verbuoti gaujos nariai 50
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 31
Viso nuþudyta gaujø nariø 59
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1397
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $212.120,00
Mados biudþetas $615,00
Tatuiruoèiø biudþetas $140,00
Kirpyklø biudþetas $1.710,00
Prostituèiø biudþetas $50,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $16.475,00
Maisto biudþetas $323,00
Visas apsipirkimo biudþetas $230.083,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17314 ið 31355
55.22%
Sunaudota sprogmenø (kg) 139
Tavo nuþudyti þmonës 3355
Kitø nuþudyti þmonës 673
Nuþudyti nusikaltëliai 99
Nuþudyti gaujø nariai 1291
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2824
Sunaikinti automobiliai/motociklai 869
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 136
Pridaryta þalos uþ $3.310.895,00
Perðautos padangos 285
Ðûviai á galvà 1224
Sukelti gaisrai 949
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 661
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 318
Paisekimas 47.7%
Keliskart suimtas 3
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1195º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.48ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 242.43ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 118.40ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:54
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 8:21
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7484396.65ft
Pësèiomis nueita 721693.94ft
Plaukte nuplaukta 12494.20ft
Automobiliu nuvaþiuota 4620193.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 24256.21ft
Motociklu nuvaþiuota 1027993.44ft
Laivu nuplaukta 86892.98ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 138147.19ft
Lëktuvu nuskrista 845535.19ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 7190.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:54
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:55
Laikas su raketine kuprine 0:20
Skrydþiø laikas 1:28
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 87
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 5
Greitàja iðgelbëti þmonës 32
Taksi uþdirbti pinigai $811,00
Nuveþti keleiviai 6
Pereitos sunkveþimiø misijos 10
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $35.950,00
Sàvadavimo lygis 8
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 24:24
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 13
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:21
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:30
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:29
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:09
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:17
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!