About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: iwanthc
Last Updated: 07/15/05 16:46
Viewed 12292 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9179)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 65:07
Miniête dni w grze 263 dni
Iloœæ zapisañ gry 406
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 0
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 22
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
0 po 175 próbach
0%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 98.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5110
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 0
Musku³y 0
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 71.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 29.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 56
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 56
Zabici zrekrutowani 35
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 69
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1789
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang 0
Kasa
Kasa wydana na bronie $41 360,00
Kasa wydana na modê $1 901,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 585,00
Kasa wydana na fryzjera $1 240,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $160,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $72 406,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $47 620,00
Najwiêkszy ³up $16 820,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
20853 z 30062
69.37%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 75
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3412
Ludzie zniszczeni przez innych 479
Zniszczeni kryminaliœci 111
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1732
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3067
Zniszczone pojazdy ziemne 709
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 115
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 062 790,00
Liczba przebitych kó³ 203
Liczba strza³ów w g³owê 0
Wywo³ane po¿ary 425
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 419
Liczba straconych gwiazdek 320
EfektywnoϾ 0%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6246.67ft
Najwy¿szy skok 38
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 781º
Unikalne skoki znalezione 19 out of 70
27.14%
Unikalne skoki wykonane 0
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1503.90ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 180.86ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 214.68ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:17
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:52
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 60446.66ft
Dystans pokonany na nogach 0
Dystans pokonany wp³aw 0.00ft
Dystans pokonany samochodem 0.00ft
Dystans pokonany rowerem 0.00ft
Dystans pokonany motocyklem 0.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 0.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 60446.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:48
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 15:36
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:41
Czas lotu 1:55
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $28 050,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:08
Dostarczone paczki 57
Pstrykniête zdjêcia 67
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:23
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:54
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:59
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:27
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 4:29
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:10
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:26
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:04
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:39
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:35
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:01
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:54
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:18
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:18
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:28
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:19
Najlepszy czas w World War Aces 4:30
Najlepszy czas w Barnstorming 6:28
Najlepszy czas w Military Service 6:33
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:56
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:18
Najlepszy czas w Heli Hell 8:53

Get Stats Like These!