About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: infiniti
Last Updated: 09/06/08 12:47
Viewed 11262 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (16104)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 69:26
Miniête dni w grze 217 dni
Iloœæ zapisañ gry 116
Liczba odwiedzin w szpitalu 24
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 187
Przemalowania samochodów 72
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 214 próbach
67.29%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 60lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 19
Najdalszy skok na rowerze 108.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2690
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 60%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 35
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 24
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 95.00%
Postêp z Michelle 29.00%
Postêp z Helen¹ 45.00%
Postêp z Barbar¹ 35.00%
Postêp z Katie 38.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 61
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 50
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1975
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $361 560,00
Kasa wydana na modê $1 810,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $12 842,00
Kasa wydana na jedzenie $1 517,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $376 429,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $39 421 552,00
Kasa wygrana w kasynach $46 905 216,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $11 220 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 25
Liczba sprzedanych ³upów 40
Kasa zarobiona na w³amaniach $32 000,00
Najwiêkszy ³up $32 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
28578 z 39145
73.01%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 200
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3789
Ludzie zniszczeni przez innych 583
Zniszczeni kryminaliœci 164
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1936
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3138
Zniszczone pojazdy ziemne 643
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 150
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 597 922,00
Liczba przebitych kó³ 322
Liczba strza³ów w g³owê 705
Wywo³ane po¿ary 1432
Policja
Iloœæ ³apówek 19
Liczba zdobytych gwiazdek 585
Liczba straconych gwiazdek 414
EfektywnoϾ 67.29%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6240.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1163º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 934.57ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:08
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 160.84ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:02
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 81.21ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:24
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:22
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9565493.16ft
Dystans pokonany na nogach 907317.38ft
Dystans pokonany wp³aw 83411.26ft
Dystans pokonany samochodem 5079660.50ft
Dystans pokonany rowerem 338031.47ft
Dystans pokonany motocyklem 1827066.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 97393.57ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 302711.00ft
Dystans pokonany samolotem 909854.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 15983.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4063.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:21
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:57
Czas lotu 2:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 148
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $9 218,00
Podwiezieni pasa¿erowie 51
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 11
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $42 345,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:52
Dostarczone paczki 70
Pstrykniête zdjêcia 84
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 35
BMX Najlepszy czas 2:36
NRG-500 Najlepszy czas 2:56
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:20
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:40
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:22
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:59
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:39
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:27
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:32
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:16
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:09
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:45
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:19
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:03
Najlepszy czas w World War Aces 2:08
Najlepszy czas w Barnstorming 4:51
Najlepszy czas w Military Service 5:41
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:02
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:09
Najlepszy czas w Heli Hell 5:59

Get Stats Like These!