About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: iltis
Last Updated: 07/31/05 15:11
Viewed 13473 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 90.37%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8635)
Ostatnia Wykonana Misja Lv Ringroad
Czas grania 82:22
Miniête dni w grze 330 dni
Iloœæ zapisañ gry 412
Liczba odwiedzin w szpitalu 43
Razy utopiony 0
Szczêœcie $200.00
Liczba zjedzonych posi³ków 91
Przemalowania samochodów 48
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
131 po 258 próbach
50.78%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 0 von 50
0%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 11 von 50
22%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 536870912kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 7.30m
Ostatni wynik w tañczeniu 4260
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 46%
Musku³y 2%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard $200.00
Ranga pilota Ass
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 46
Liczba spieprzonych randek 6
Liczba numerków z dziewczynami 15
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 78.00%
Postêp z Michelle 81.00%
Postêp z Helen¹ 19.00%
Postêp z Barbar¹ 12.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 19.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 18
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 16
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 644
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $18 980,00
Kasa wydana na modê $36 871,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 275,00
Kasa wydana na fryzjera $5 500,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $500,00
Kasa wydana na tuning aut $4 220,00
Kasa wydana na jedzenie $684,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $67 380,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 002,00
Kasa wygrana w kasynach $1 396,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $200,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15793 z 19000
83.12%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 268
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2473
Ludzie zniszczeni przez innych 598
Zniszczeni kryminaliœci 52
Zniszczeni cz³onkowie gangów 574
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 0
Zniszczone pojazdy ziemne 916
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 168
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 444 219,00
Liczba przebitych kó³ 198
Liczba strza³ów w g³owê 611
Wywo³ane po¿ary 648
Policja
Iloœæ ³apówek 8
Liczba zdobytych gwiazdek 1189
Liczba straconych gwiazdek 977
EfektywnoϾ 50.78%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Dreifacher Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1874.00m
Najwy¿szy skok 26
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1175º
Unikalne skoki znalezione 8 von 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 von 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 421.82m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:13
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 58.33m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 8.03m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:44
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:45
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2641937.57m
Dystans pokonany na nogach 223540.67m
Dystans pokonany wp³aw 6408.10m
Dystans pokonany samochodem 1206097.50m
Dystans pokonany rowerem 94745.11m
Dystans pokonany motocyklem 481174.84m
Dystans pokonany ³odzi¹ 14196.91m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 4810.28m
Dystans pokonany helikopterem 104029.41m
Dystans pokonany samolotem 429115.75m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 64326.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 13493.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 30:06
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:19
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:20
Czas lotu 1:20
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 84
Kasa zarobiona w taksówce $10 758,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 690,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 18 von 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:20
Dostarczone paczki 74
Pstrykniête zdjêcia 72
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 von 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 1:59
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 4:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 5:55
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:33
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:32
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 3:56
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 3:09
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 4:24
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:54
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:52
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 3:31
Najlepszy czas w World War Aces 3:08
Najlepszy czas w Barnstorming 6:28
Najlepszy czas w Military Service 6:20
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:01
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:14
Najlepszy czas w Heli Hell 6:38

Get Stats Like These!