About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: iltis
Last Updated: 07/31/05 15:11
Viewed 13373 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 90.37%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8635)
Paskutinë Pereita Misija Lv Ringroad
Þaidimo laikas 82:22
Þaidime praëjusios dienos 330 dienos
Þaidimas iðsaugotas 412
Apsilankymai ligoninëje 43
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $200.00
Suvalgyti patiekalai 91
Perdaþyti automobiliai 48
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
131 ið 258 bandymø
50.78%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 0 von 50
0%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 11 von 50
22%
Didþiausias ðtangos svoris 536870912kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 7.30m
paskutinis ðokiø rezultatas 4260
Þaidëjo statistikos
Storumas 19%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 46%
Raumenys 2%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai $200.00
Lakûnø reitingas Ass
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 46
Tragiðkø pasimatymø skaièius 6
Prieita iki galo su mergina 15
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 78.00%
Progresas su Michelle 81.00%
Progresas su Helena 19.00%
Progresas su Barbara 12.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 19.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 18
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 16
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 644
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $18.980,00
Mados biudþetas $36.871,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.275,00
Kirpyklø biudþetas $5.500,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $500,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $4.220,00
Maisto biudþetas $684,00
Visas apsipirkimo biudþetas $67.380,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.700,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.002,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.396,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $200,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15793 ið 19000
83.12%
Sunaudota sprogmenø (kg) 268
Tavo nuþudyti þmonës 2473
Kitø nuþudyti þmonës 598
Nuþudyti nusikaltëliai 52
Nuþudyti gaujø nariai 574
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 916
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 168
Pridaryta þalos uþ $3.444.219,00
Perðautos padangos 198
Ðûviai á galvà 611
Sukelti gaisrai 648
Policija
policijos kyðiai 8
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1189
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 977
Paisekimas 50.78%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Dreifacher Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1874.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 26
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1175º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 von 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 von 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 421.82m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:13
Toliausiai ant priekinio rato 58.33m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 8.03m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:44
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:45
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2641937.57m
Pësèiomis nueita 223540.67m
Plaukte nuplaukta 6408.10m
Automobiliu nuvaþiuota 1206097.50m
Dviraèiu nuvaþiuota 94745.11m
Motociklu nuvaþiuota 481174.84m
Laivu nuplaukta 14196.91m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 4810.28m
Sraigtasparniu nuskrista 104029.41m
Lëktuvu nuskrista 429115.75m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 64326.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 13493.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 30:06
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:19
Laikas su raketine kuprine 1:20
Skrydþiø laikas 1:20
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 84
Taksi uþdirbti pinigai $10.758,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.690,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 18 von 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 23:20
Pristatyti siuntiniai 74
Padarytos nuotraukos 72
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 von 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 1:59
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 4:18
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 5:55
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:33
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:32
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:56
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 3:09
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 4:24
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:54
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:52
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 3:31
Geriausias laikas - World War Aces 3:08
Geriausias laikas - Barnstorming 6:28
Geriausias laikas - Military Service 6:20
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:01
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:14
Geriausias laikas - Heli Hell 6:38

Get Stats Like These!