About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: icy-fire
Last Updated: 06/19/05 19:26
Viewed 13381 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 54.55%
Ranking kryminalny Shooter (5460)
Ostatnia Wykonana Misja Explosive Situation
Czas grania 27:05
Miniête dni w grze 117 dni
Iloœæ zapisañ gry 154
Liczba odwiedzin w szpitalu 25
Razy utopiony 1
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 773
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
73 po 121 próbach
60.33%
Zamalowane tagi 8 out of 100
8%
Zrobione zdjêcia 5 out of 50
10%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 15.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2260
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 1%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 42%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 41%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 29%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 33%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 9.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 6
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 17
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 104
Zabici zrekrutowani 34
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 56
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 267
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $8 615,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 395,00
Kasa wydana na fryzjera $2 400,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $66 216,00
Kasa wydana na jedzenie $194,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $76 820,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $773 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 5
Kasa zarobiona na w³amaniach $220,00
Najwiêkszy ³up $180,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5931 z 14639
40.52%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 222
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1001
Ludzie zniszczeni przez innych 269
Zniszczeni kryminaliœci 8
Zniszczeni cz³onkowie gangów 236
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 782
Zniszczone pojazdy ziemne 208
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 162
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 330 463,00
Liczba przebitych kó³ 101
Liczba strza³ów w g³owê 272
Wywo³ane po¿ary 1076
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 237
Liczba straconych gwiazdek 145
EfektywnoϾ 60.33%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 233.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 353º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 6 out of 70
8.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 237.21ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 268.01ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 119.35ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:19
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2604683.75ft
Dystans pokonany na nogach 385608.97ft
Dystans pokonany wp³aw 7490.84ft
Dystans pokonany samochodem 1198471.63ft
Dystans pokonany rowerem 61559.96ft
Dystans pokonany motocyklem 267816.34ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 23981.08ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 384.54ft
Dystans pokonany helikopterem 27590.76ft
Dystans pokonany samolotem 503152.97ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 89853.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 38773.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 14:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 18:55
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:58
Czas lotu 0:38
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 26
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:31
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 5:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:45
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!