About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: heynow
Last Updated: 06/23/05 04:58
Viewed 12354 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 72.19%
Ranking kryminalny Shooter (6043)
Ostatnia Wykonana Misja World War Ace
Czas grania 36:27
Miniête dni w grze 147 dni
Iloœæ zapisañ gry 159
Liczba odwiedzin w szpitalu 20
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 25
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 171 próbach
66.08%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4430
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 3%
Wytrzyma³oœæ 62%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 37%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 92%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 48%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 13.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 33.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 37.74%
Utrzymane terytoria 20
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 20
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 27
Zabici zrekrutowani 19
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 29
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 692
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $42 140,00
Kasa wydana na modê $7 845,00
Kasa wydana na tatua¿e $165,00
Kasa wydana na fryzjera $760,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $63 545,00
Kasa wydana na jedzenie $309,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $111 614,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $744 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $16,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $16,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $16,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
9838 z 17333
56.76%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 74
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1868
Ludzie zniszczeni przez innych 461
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 628
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1404
Zniszczone pojazdy ziemne 715
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 116
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 129 221,00
Liczba przebitych kó³ 148
Liczba strza³ów w g³owê 548
Wywo³ane po¿ary 476
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 1319
Liczba straconych gwiazdek 160
EfektywnoϾ 66.08%
Razy z³apany 5
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 343.33ft
Najwy¿szy skok 10
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 458º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1645.94ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:37
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 259.88ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 186.65ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:06
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:23
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:20
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5008335.29ft
Dystans pokonany na nogach 378658.56ft
Dystans pokonany wp³aw 10202.25ft
Dystans pokonany samochodem 3239373.25ft
Dystans pokonany rowerem 199101.42ft
Dystans pokonany motocyklem 531173.56ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 18730.38ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 68493.74ft
Dystans pokonany samolotem 561902.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 700.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:57
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 10
Ugaszone po¿ary 58
Najwy¿szy poziom jako medyk 4
Ludzie uratowani w misji medyka 10
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $8 770,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $7 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:28
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:48
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:55
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:12
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:14
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:08
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:24
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:08
Najlepszy czas w World War Aces 2:27
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!