About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: heynow
Last Updated: 06/23/05 04:58
Viewed 12359 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.19%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6043)
Paskutinë Pereita Misija World War Ace
Þaidimo laikas 36:27
Þaidime praëjusios dienos 147 dienos
Þaidimas iðsaugotas 159
Apsilankymai ligoninëje 20
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 25
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 171 bandymø
66.08%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4430
Þaidëjo statistikos
Storumas 3%
Iðtvermë 62%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 37%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 92%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 48%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 13.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 33.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 27
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 19
Viso nuþudyta gaujø nariø 29
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 692
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $42.140,00
Mados biudþetas $7.845,00
Tatuiruoèiø biudþetas $165,00
Kirpyklø biudþetas $760,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $63.545,00
Maisto biudþetas $309,00
Visas apsipirkimo biudþetas $111.614,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.100,00
Nuosavybës biudþetas $744.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $16,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $16,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $16,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
9838 ið 17333
56.76%
Sunaudota sprogmenø (kg) 74
Tavo nuþudyti þmonës 1868
Kitø nuþudyti þmonës 461
Nuþudyti nusikaltëliai 5
Nuþudyti gaujø nariai 628
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1404
Sunaikinti automobiliai/motociklai 715
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 116
Pridaryta þalos uþ $2.129.221,00
Perðautos padangos 148
Ðûviai á galvà 548
Sukelti gaisrai 476
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1319
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 160
Paisekimas 66.08%
Keliskart suimtas 5
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 343.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 10
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 458º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1645.94ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:37
Toliausiai ant priekinio rato 259.88ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 186.65ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:06
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:23
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:20
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5008335.29ft
Pësèiomis nueita 378658.56ft
Plaukte nuplaukta 10202.25ft
Automobiliu nuvaþiuota 3239373.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 199101.42ft
Motociklu nuvaþiuota 531173.56ft
Laivu nuplaukta 18730.38ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 68493.74ft
Lëktuvu nuskrista 561902.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 700.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:09
Laikas su raketine kuprine 0:06
Skrydþiø laikas 0:57
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 10
Uþgesinti gaisrai 58
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 4
Greitàja iðgelbëti þmonës 10
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $8.770,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $7.500,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 26
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:28
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:48
Geriausias rato laikas - dirt track 0:55
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:12
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:14
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:15
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:08
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:24
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:08
Geriausias laikas - World War Aces 2:27
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!