About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: h0l0cau5to
Last Updated: 06/23/05 23:26
Viewed 16333 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 68.98%
Ranking kryminalny Shooter (6798)
Ostatnia Wykonana Misja Dam Rider
Czas grania 55:22
Miniête dni w grze 191 dni
Iloœæ zapisañ gry 205
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 64
Przemalowania samochodów 26
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
106 po 197 próbach
53.81%
Zamalowane tagi 29 out of 100
29%
Zrobione zdjêcia 48 out of 50
96%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 8 out of 50
16%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 4
Najdalszy skok na rowerze 48.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 590
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 15%
Musku³y 32%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 15
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 4
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 67.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 16.00%
Postêp z Millie 33.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 32
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 59.26%
Utrzymane terytoria 32
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 32
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 121
Zabici zrekrutowani 56
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 101
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1168
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $140 040,00
Kasa wydana na modê $464,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 307,00
Kasa wydana na fryzjera $300,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $173 109,00
Kasa wydana na jedzenie $128,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $305 948,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $558 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $31,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $31,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14106 z 23643
59.66%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 130
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2591
Ludzie zniszczeni przez innych 581
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1094
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2266
Zniszczone pojazdy ziemne 767
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 114
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 117 498,00
Liczba przebitych kó³ 191
Liczba strza³ów w g³owê 1060
Wywo³ane po¿ary 986
Policja
Iloœæ ³apówek 17
Liczba zdobytych gwiazdek 350
Liczba straconych gwiazdek 279
EfektywnoϾ 53.81%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 483.33ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1185º
Unikalne skoki znalezione 18 out of 70
25.71%
Unikalne skoki wykonane 12 out of 70
17.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1122.04ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 234.64ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 138.59ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:39
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:52
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7493060.65ft
Dystans pokonany na nogach 718353.19ft
Dystans pokonany wp³aw 32169.73ft
Dystans pokonany samochodem 4316905.50ft
Dystans pokonany rowerem 238193.69ft
Dystans pokonany motocyklem 1303876.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 100512.22ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 16863.41ft
Dystans pokonany helikopterem 116575.73ft
Dystans pokonany samolotem 564210.44ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 68986.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 16413.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:50
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:07
Czas lotu 1:18
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 19 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 6
Pstrykniête zdjêcia 71
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 6
Najlepszy czas w Little Loop 1:11
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 6
Najlepszy czas w City Circuit 2:31
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:02
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 4
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 2
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:49
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:20
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 3
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:42
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:32
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 17:11
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!