About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: h0l0cau5to
Last Updated: 06/23/05 23:26
Viewed 16329 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 68.98%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6798)
Paskutinë Pereita Misija Dam Rider
Þaidimo laikas 55:22
Þaidime praëjusios dienos 191 dienos
Þaidimas iðsaugotas 205
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 64
Perdaþyti automobiliai 26
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
106 ið 197 bandymø
53.81%
Perpurkðti grafitai 29 out of 100
29%
Nuotraukos 48 out of 50
96%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 8 out of 50
16%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 4
Tolimiausias metimas 48.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 590
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 15%
Raumenys 32%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 15
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 67.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 16.00%
Progresas su Millie 33.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 32
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 59.26%
Priklausanèios teritorijos 32
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 32
Verbuoti gaujos nariai 121
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 56
Viso nuþudyta gaujø nariø 101
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1168
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $140.040,00
Mados biudþetas $464,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.307,00
Kirpyklø biudþetas $300,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $173.109,00
Maisto biudþetas $128,00
Visas apsipirkimo biudþetas $305.948,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.500,00
Nuosavybës biudþetas $558.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $31,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $31,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14106 ið 23643
59.66%
Sunaudota sprogmenø (kg) 130
Tavo nuþudyti þmonës 2591
Kitø nuþudyti þmonës 581
Nuþudyti nusikaltëliai 14
Nuþudyti gaujø nariai 1094
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2266
Sunaikinti automobiliai/motociklai 767
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 114
Pridaryta þalos uþ $2.117.498,00
Perðautos padangos 191
Ðûviai á galvà 1060
Sukelti gaisrai 986
Policija
policijos kyðiai 17
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 350
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 279
Paisekimas 53.81%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 483.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1185º
Rasti unikalûs ðuoliai 18 out of 70
25.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1122.04ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 234.64ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 138.59ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:39
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:52
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7493060.65ft
Pësèiomis nueita 718353.19ft
Plaukte nuplaukta 32169.73ft
Automobiliu nuvaþiuota 4316905.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 238193.69ft
Motociklu nuvaþiuota 1303876.75ft
Laivu nuplaukta 100512.22ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 16863.41ft
Sraigtasparniu nuskrista 116575.73ft
Lëktuvu nuskrista 564210.44ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 68986.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 16413.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:50
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:00
Laikas su raketine kuprine 0:07
Skrydþiø laikas 1:18
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $300,00
Eksportuoti automobiliai 19 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 6
Padarytos nuotraukos 71
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 6
Geriausias laikas - Little Loop 1:11
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 6
Geriausias laikas - City Circuit 2:31
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:02
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 4
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 2
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:49
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:20
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 3
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:42
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:32
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 17:11
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!