About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: guitarded
Last Updated: 03/01/08 21:04
Viewed 11122 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.91%
Ranking kryminalny Shooter (7454)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 36:13
Miniête dni w grze 173 dni
Iloœæ zapisañ gry 280
Liczba odwiedzin w szpitalu 19
Razy utopiony 3
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 71
Przemalowania samochodów 11
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
110 po 151 próbach
72.85%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 100lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3830
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 19%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 30%
Seksapil 28%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 73%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 15%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 17.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 36.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 28
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 52.83%
Utrzymane terytoria 28
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 28
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 843
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $915 920,00
Kasa wydana na modê $23 170,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $20,00
Kasa wydana na tuning aut $2 630,00
Kasa wydana na jedzenie $710,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $942 330,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $472 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 059 240,00
Kasa wygrana w kasynach $4 884 600,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $500 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
11366 z 19293
58.91%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 136
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2488
Ludzie zniszczeni przez innych 541
Zniszczeni kryminaliœci 163
Zniszczeni cz³onkowie gangów 776
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2019
Zniszczone pojazdy ziemne 869
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 132
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 374 972,00
Liczba przebitych kó³ 156
Liczba strza³ów w g³owê 630
Wywo³ane po¿ary 549
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 281
Liczba straconych gwiazdek 167
EfektywnoϾ 72.85%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 353.33ft
Najwy¿szy skok 11
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 341º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1558.60ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:21
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 221.55ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 225.27ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:35
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5086862ft
Dystans pokonany na nogach 393671.19ft
Dystans pokonany wp³aw 8799.79ft
Dystans pokonany samochodem 2525097.75ft
Dystans pokonany rowerem 33257.71ft
Dystans pokonany motocyklem 993498.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 49106.95ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 254845.72ft
Dystans pokonany samolotem 735080.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 64463.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 29040.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 8:55
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 8:35
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:28
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 19
Kryminaliœci zabici w Vigilante 162
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:25
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:32
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:07
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:03
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:36
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:04
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!