About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: guitarded
Last Updated: 03/01/08 21:04
Viewed 11217 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.91%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7454)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 36:13
Þaidime praëjusios dienos 173 dienos
Þaidimas iðsaugotas 280
Apsilankymai ligoninëje 19
Kelis kartus nuskæsta 3
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 71
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
110 ið 151 bandymø
72.85%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 1 out of 50
2%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3830
Þaidëjo statistikos
Storumas 19%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 28%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 73%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 15%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 6
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 17.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 36.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 28
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 52.83%
Priklausanèios teritorijos 28
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 28
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 20
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 843
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $915.920,00
Mados biudþetas $23.170,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $20,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $2.630,00
Maisto biudþetas $710,00
Visas apsipirkimo biudþetas $942.330,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $700,00
Nuosavybës biudþetas $472.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.059.240,00
Loðimuose laimëti pinigai $4.884.600,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $1.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $500.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
11366 ið 19293
58.91%
Sunaudota sprogmenø (kg) 136
Tavo nuþudyti þmonës 2488
Kitø nuþudyti þmonës 541
Nuþudyti nusikaltëliai 163
Nuþudyti gaujø nariai 776
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2019
Sunaikinti automobiliai/motociklai 869
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 132
Pridaryta þalos uþ $2.374.972,00
Perðautos padangos 156
Ðûviai á galvà 630
Sukelti gaisrai 549
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 281
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 167
Paisekimas 72.85%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 353.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 11
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 341º
Rasti unikalûs ðuoliai 14 out of 70
20%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1558.60ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:21
Toliausiai ant priekinio rato 221.55ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 225.27ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:35
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5086862ft
Pësèiomis nueita 393671.19ft
Plaukte nuplaukta 8799.79ft
Automobiliu nuvaþiuota 2525097.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 33257.71ft
Motociklu nuvaþiuota 993498.81ft
Laivu nuplaukta 49106.95ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 254845.72ft
Lëktuvu nuskrista 735080.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 64463.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 29040.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 8:55
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 8:35
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:28
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 19
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 162
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:25
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:07
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:03
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:36
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:04
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!