About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: gta_talk
Last Updated: 08/18/09 09:42
Viewed 11105 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 32.62%
Ranking kryminalny Road Dawg (2159)
Ostatnia Wykonana Misja Robbing Uncle Sam
Czas grania 22:10
Miniête dni w grze 64 dni
Iloœæ zapisañ gry 42
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 57
Przemalowania samochodów 33
Iloœæ odwiedzin na si³owni 3
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
50 po 69 próbach
72.46%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 38 out of 50
76%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 9500
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 25%
Wytrzyma³oœæ 89%
Respekt 14%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 17%
Musku³y 60%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 70%
Umiejêtnoœæ latania 21%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 0
Liczba zaliczonych dziewczyn 0
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 0
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 4
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 66
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $0,00
Kasa wydana na modê $0,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $500,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $10 215,00
Kasa wydana na jedzenie $540,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $10 605,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 800,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $18 000,00
Kasa wygrana w kasynach $23 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $12 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000,00
Iloœc zrabowanych domów 26
Liczba sprzedanych ³upów 28
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 680,00
Najwiêkszy ³up $15 680,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
8684 z 8877
97.83%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 1
Ludzie zniszczeni przez ciebie 393
Ludzie zniszczeni przez innych 498
Zniszczeni kryminaliœci 98
Zniszczeni cz³onkowie gangów 9
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 281
Zniszczone pojazdy ziemne 306
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 12
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $418 965,00
Liczba przebitych kó³ 91
Liczba strza³ów w g³owê 67
Wywo³ane po¿ary 9
Policja
Iloœæ ³apówek 41
Liczba zdobytych gwiazdek 497
Liczba straconych gwiazdek 140
EfektywnoϾ 72.46%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 333.33ft
Najwy¿szy skok 17
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 654º
Unikalne skoki znalezione 49 out of 70
70%
Unikalne skoki wykonane 43 out of 70
61.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 564.49ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 1.58ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3718544.44ft
Dystans pokonany na nogach 131794.86ft
Dystans pokonany wp³aw 13185.45ft
Dystans pokonany samochodem 1715861.88ft
Dystans pokonany rowerem 177556.92ft
Dystans pokonany motocyklem 1345990.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 105719.15ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 111084.42ft
Dystans pokonany samolotem 117351.51ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:42
Czas lotu 0:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 202
Kasa zarobiona w taksówce $14 079,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $16 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 54
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 43
BMX Najlepszy czas 2:24
NRG-500 Najlepszy czas 2:26
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:00
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:23
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:52
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:29
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:48
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:46
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:47
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:26
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:08
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:22
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:08
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:27
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:02
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:59
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:01
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:20
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 5:19
Najlepszy czas w Military Service 4:13
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!