About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: gta_talk
Last Updated: 08/18/09 09:42
Viewed 11026 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 32.62%
Nusikaltëlio reitingas Road Dawg (2159)
Paskutinë Pereita Misija Robbing Uncle Sam
Þaidimo laikas 22:10
Þaidime praëjusios dienos 64 dienos
Þaidimas iðsaugotas 42
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 57
Perdaþyti automobiliai 33
Gimnastikos salë aplankyta 3
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
50 ið 69 bandymø
72.46%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 38 out of 50
76%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 9500
Þaidëjo statistikos
Storumas 25%
Iðtvermë 89%
Pagarba 14%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 17%
Raumenys 60%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 70%
Skraidymo gabumai 21%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 11
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 11
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 4
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 66
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $0,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $500,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $10.215,00
Maisto biudþetas $540,00
Visas apsipirkimo biudþetas $10.605,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $18.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $23.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $12.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 26
Parduota pavogtø dalykø 28
Vagystëmis uþdirbti pinigai $15.680,00
Didþiausias vagysèiø grobis $15.680,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
8684 ið 8877
97.83%
Sunaudota sprogmenø (kg) 1
Tavo nuþudyti þmonës 393
Kitø nuþudyti þmonës 498
Nuþudyti nusikaltëliai 98
Nuþudyti gaujø nariai 9
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 281
Sunaikinti automobiliai/motociklai 306
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 12
Pridaryta þalos uþ $418.965,00
Perðautos padangos 91
Ðûviai á galvà 67
Sukelti gaisrai 9
Policija
policijos kyðiai 41
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 497
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 140
Paisekimas 72.46%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 333.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 17
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 654º
Rasti unikalûs ðuoliai 49 out of 70
70%
Atlikti unikalûs ðuoliai 43 out of 70
61.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 564.49ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 1.58ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 3718544.44ft
Pësèiomis nueita 131794.86ft
Plaukte nuplaukta 13185.45ft
Automobiliu nuvaþiuota 1715861.88ft
Dviraèiu nuvaþiuota 177556.92ft
Motociklu nuvaþiuota 1345990.25ft
Laivu nuplaukta 105719.15ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 111084.42ft
Lëktuvu nuskrista 117351.51ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:42
Skrydþiø laikas 0:25
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 202
Taksi uþdirbti pinigai $14.079,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $16.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 54
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 43
BMX geriausias laikas 2:24
NRG-500 geriausias laikas 2:26
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:00
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:23
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:52
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:29
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:48
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:46
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:47
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:26
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:08
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:22
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:08
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:27
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:02
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:59
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:01
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:20
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 5:19
Geriausias laikas - Military Service 4:13
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!