About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: groh
Last Updated: 06/20/05 19:25
Viewed 11212 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 60.43%
Ranking kryminalny Shooter (5762)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 38:17
Miniête dni w grze 147 dni
Iloœæ zapisañ gry 62
Liczba odwiedzin w szpitalu 67
Razy utopiony 4
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 120
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 208 próbach
48.08%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3710
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 66%
Respekt 96%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 24%
Musku³y 12%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 1.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 7.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 19
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 19
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 12
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 17
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 775
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $157 320,00
Kasa wydana na modê $61 410,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 111,00
Kasa wydana na fryzjera $250,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $400,00
Kasa wydana na jedzenie $445,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $221 636,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $424 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $125,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $125,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13188 z 25255
52.22%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 144
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2302
Ludzie zniszczeni przez innych 618
Zniszczeni kryminaliœci 9
Zniszczeni cz³onkowie gangów 703
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1485
Zniszczone pojazdy ziemne 747
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 120
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 922 229,00
Liczba przebitych kó³ 259
Liczba strza³ów w g³owê 496
Wywo³ane po¿ary 866
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 320
Liczba straconych gwiazdek 231
EfektywnoϾ 48.08%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 243.33ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 391º
Unikalne skoki znalezione 8 out of 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1827.69ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:16
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 300.93ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 201.68ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5276968.36ft
Dystans pokonany na nogach 532292.31ft
Dystans pokonany wp³aw 14252.42ft
Dystans pokonany samochodem 2767979.00ft
Dystans pokonany rowerem 93714.84ft
Dystans pokonany motocyklem 1057046.88ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 24101.90ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 107460.53ft
Dystans pokonany samolotem 666323.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 13796.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:22
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:11
Czas lotu 1:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 1
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $1 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 27
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 25
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:08
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:05
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!