About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: groh
Last Updated: 06/20/05 19:25
Viewed 11177 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 60.43%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5762)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 38:17
Þaidime praëjusios dienos 147 dienos
Þaidimas iðsaugotas 62
Apsilankymai ligoninëje 67
Kelis kartus nuskæsta 4
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 120
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
100 ið 208 bandymø
48.08%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3710
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 66%
Pagarba 96%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 24%
Raumenys 12%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 45%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 1.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 7.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 19
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 12
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 17
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 775
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $157.320,00
Mados biudþetas $61.410,00
Tatuiruoèiø biudþetas $2.111,00
Kirpyklø biudþetas $250,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $400,00
Maisto biudþetas $445,00
Visas apsipirkimo biudþetas $221.636,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.200,00
Nuosavybës biudþetas $424.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $125,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $125,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13188 ið 25255
52.22%
Sunaudota sprogmenø (kg) 144
Tavo nuþudyti þmonës 2302
Kitø nuþudyti þmonës 618
Nuþudyti nusikaltëliai 9
Nuþudyti gaujø nariai 703
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1485
Sunaikinti automobiliai/motociklai 747
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 120
Pridaryta þalos uþ $1.922.229,00
Perðautos padangos 259
Ðûviai á galvà 496
Sukelti gaisrai 866
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 320
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 231
Paisekimas 48.08%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 243.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 391º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1827.69ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:16
Toliausiai ant priekinio rato 300.93ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 201.68ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5276968.36ft
Pësèiomis nueita 532292.31ft
Plaukte nuplaukta 14252.42ft
Automobiliu nuvaþiuota 2767979.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 93714.84ft
Motociklu nuvaþiuota 1057046.88ft
Laivu nuplaukta 24101.90ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 107460.53ft
Lëktuvu nuskrista 666323.81ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 13796.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 1:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 1
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $1.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 27
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 25
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:08
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:05
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!