About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: grit
Last Updated: 07/23/05 14:57
Viewed 11188 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.40%
Ranking kryminalny Soldier (21477)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 91:23
Miniête dni w grze 371 dni
Iloœæ zapisañ gry 569
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 111
Przemalowania samochodów 56
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
142 po 266 próbach
53.38%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6450
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 75%
Musku³y 79%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 16
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 68.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 11.00%
Postêp z Millie 34.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 79
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 11
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 99
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2802
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $117 080,00
Kasa wydana na modê $27 527,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $98 881,00
Kasa wydana na jedzenie $969,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $240 357,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $348 071 936,00
Kasa wygrana w kasynach $180 783 056,00
Kasa przegrana w kasynach $167 288 880,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
29480 z 47107
62.58%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 502
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6085
Ludzie zniszczeni przez innych 841
Zniszczeni kryminaliœci 136
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2736
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 5323
Zniszczone pojazdy ziemne 1638
Zniczone ³odzie 11
Zniszczone helikoptery i samoloty 260
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 329 494,00
Liczba przebitych kó³ 370
Liczba strza³ów w g³owê 1950
Wywo³ane po¿ary 1853
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 915
Liczba straconych gwiazdek 474
EfektywnoϾ 53.38%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 23
najwiêcej fiko³ków przy skoku 4
Najwiêkszy obrót przy skoku 947º
Unikalne skoki znalezione 33 out of 70
47.14%
Unikalne skoki wykonane 24 out of 70
34.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2003.18ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:24
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 284.51ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 192.37ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:44
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 15512968.33ft
Dystans pokonany na nogach 960152.50ft
Dystans pokonany wp³aw 43021.06ft
Dystans pokonany samochodem 7488857.50ft
Dystans pokonany rowerem 295590.84ft
Dystans pokonany motocyklem 3950807.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 215870.59ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 634163.63ft
Dystans pokonany samolotem 1868301.38ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 52136.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4066.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:21
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:27
Czas lotu 3:55
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 86
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 136
Kasa zarobiona w taksówce $13 771,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 245,00
Poziom alfonsa 8
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 8
Kasa zarobiona jako alfons $17 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:08
Dostarczone paczki 72
Pstrykniête zdjêcia 70
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 7 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 39
BMX Najlepszy czas 2:04
NRG-500 Najlepszy czas 2:55
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:41
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:20
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:58
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:50
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:41
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:18
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:36
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:31
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:57
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:57
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:32
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:06
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:39
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:23
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:18
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:13
Najlepszy czas w World War Aces 2:35
Najlepszy czas w Barnstorming 5:26
Najlepszy czas w Military Service 4:51
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:30
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:19
Najlepszy czas w Heli Hell 6:33

Get Stats Like These!