About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: grit
Last Updated: 07/23/05 14:57
Viewed 11165 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.40%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (21477)
Paskutinë Pereita Misija Nrg-500
Þaidimo laikas 91:23
Þaidime praëjusios dienos 371 dienos
Þaidimas iðsaugotas 569
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 111
Perdaþyti automobiliai 56
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
142 ið 266 bandymø
53.38%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6450
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 75%
Raumenys 79%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 11
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 68.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 11.00%
Progresas su Millie 34.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 79
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 54
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 11
Viso nuþudyta gaujø nariø 99
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2802
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $117.080,00
Mados biudþetas $27.527,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $98.881,00
Maisto biudþetas $969,00
Visas apsipirkimo biudþetas $240.357,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.600,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $348.071.936,00
Loðimuose laimëti pinigai $180.783.056,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $167.288.880,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
29480 ið 47107
62.58%
Sunaudota sprogmenø (kg) 502
Tavo nuþudyti þmonës 6085
Kitø nuþudyti þmonës 841
Nuþudyti nusikaltëliai 136
Nuþudyti gaujø nariai 2736
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 5323
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1638
Sunaikinti laivai 11
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 260
Pridaryta þalos uþ $7.329.494,00
Perðautos padangos 370
Ðûviai á galvà 1950
Sukelti gaisrai 1853
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 915
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 474
Paisekimas 53.38%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 23
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 4
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 947º
Rasti unikalûs ðuoliai 33 out of 70
47.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 24 out of 70
34.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2003.18ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:24
Toliausiai ant priekinio rato 284.51ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:11
Toliausiai dviem ratais 192.37ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:44
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 15512968.33ft
Pësèiomis nueita 960152.50ft
Plaukte nuplaukta 43021.06ft
Automobiliu nuvaþiuota 7488857.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 295590.84ft
Motociklu nuvaþiuota 3950807.50ft
Laivu nuplaukta 215870.59ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 634163.63ft
Lëktuvu nuskrista 1868301.38ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 52136.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4066.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:21
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:13
Laikas su raketine kuprine 1:27
Skrydþiø laikas 3:55
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 86
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 136
Taksi uþdirbti pinigai $13.771,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.245,00
Sàvadavimo lygis 8
Sàvadautos merginos 8
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $17.700,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 23:08
Pristatyti siuntiniai 72
Padarytos nuotraukos 70
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 7 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 39
BMX geriausias laikas 2:04
NRG-500 geriausias laikas 2:55
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:41
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:20
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:50
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:41
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:18
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:36
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:31
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:57
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:57
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:32
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:06
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:39
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:23
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:18
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:13
Geriausias laikas - World War Aces 2:35
Geriausias laikas - Barnstorming 5:26
Geriausias laikas - Military Service 4:51
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:30
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:19
Geriausias laikas - Heli Hell 6:33

Get Stats Like These!