About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: gregor
Last Updated: 07/14/08 10:13
Viewed 11196 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 86.63%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8939)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 50:42
Miniête dni w grze 218 dni
Iloœæ zapisañ gry 358
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie $0.00
Liczba zjedzonych posi³ków 6
Przemalowania samochodów 25
Iloœæ odwiedzin na si³owni 18
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
122 po 214 próbach
57.01%
Zamalowane tagi 100 von 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 von 50
100%
Zebrane podkowy 50 von 50
100%
Zebrane ostrygi 50 von 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce -1073741824kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 22.33m
Ostatni wynik w tañczeniu 4970
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 27%
Musku³y 77%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 94%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 75%
Hazard $0.00
Ranga pilota Leutnant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 5.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 13.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 31.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Schlecht
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Gangster
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 59
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 22
Zabici zrekrutowani 17
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 57
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2028
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $38 500,00
Kasa wydana na modê $21 490,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 495,00
Kasa wydana na fryzjera $635,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $150,00
Kasa wydana na jedzenie $12,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $62 132,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
16918 z 28845
58.65%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 362
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3604
Ludzie zniszczeni przez innych 393
Zniszczeni kryminaliœci 17
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1980
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3353
Zniszczone pojazdy ziemne 499
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 127
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 251 199,00
Liczba przebitych kó³ 222
Liczba strza³ów w g³owê 2265
Wywo³ane po¿ary 779
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 656
Liczba straconych gwiazdek 226
EfektywnoϾ 57.01%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Doppelter Irrsinns-Stunt
Najd³uszy skok 1564.00m
Najwy¿szy skok 27
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 823º
Unikalne skoki znalezione 70 von 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 von 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 362.93m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:09
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 41.37m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 58.48m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:06
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:11
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:02
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2101614.79m
Dystans pokonany na nogach 228902.22m
Dystans pokonany wp³aw 18550.54m
Dystans pokonany samochodem 959045.63m
Dystans pokonany rowerem 37709.72m
Dystans pokonany motocyklem 549359.88m
Dystans pokonany ³odzi¹ 13628.70m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00m
Dystans pokonany helikopterem 39385.27m
Dystans pokonany samolotem 245688.83m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 5302.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 4042.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:08
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 3:47
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:09
Czas lotu 0:09
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 112
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 126
Kasa zarobiona w taksówce $14 904,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 520,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $2 700,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:12
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 156
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 von 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 35
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 10:23
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:59
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 2
Najlepszy czas w Little Loop 1:00
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:50
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 4
Najlepszy czas w Freeway 2:42
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:10
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:17
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:35
Najlepszy czas w World War Aces 2:37
Najlepszy czas w Barnstorming 5:19
Najlepszy czas w Military Service 8:45
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:03
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:17
Najlepszy czas w Heli Hell 8:53

Get Stats Like These!