About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: gregor
Last Updated: 07/14/08 10:13
Viewed 11248 times


Translate this page from German: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 86.63%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8939)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 50:42
Þaidime praëjusios dienos 218 dienos
Þaidimas iðsaugotas 358
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë $0.00
Suvalgyti patiekalai 6
Perdaþyti automobiliai 25
Gimnastikos salë aplankyta 18
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
122 ið 214 bandymø
57.01%
Perpurkðti grafitai 100 von 100
100%
Nuotraukos 50 von 50
100%
Surinktos pasagos 50 von 50
100%
Surinktos kriauklës 50 von 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris -1073741824kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 22.33m
paskutinis ðokiø rezultatas 4970
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 27%
Raumenys 77%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 94%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 75%
Loðimai $0.00
Lakûnø reitingas Leutnant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 5.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 13.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 31.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Schlecht
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Gangster
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 59
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 22
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 17
Viso nuþudyta gaujø nariø 57
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2028
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $38.500,00
Mados biudþetas $21.490,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.495,00
Kirpyklø biudþetas $635,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $12,00
Visas apsipirkimo biudþetas $62.132,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
16918 ið 28845
58.65%
Sunaudota sprogmenø (kg) 362
Tavo nuþudyti þmonës 3604
Kitø nuþudyti þmonës 393
Nuþudyti nusikaltëliai 17
Nuþudyti gaujø nariai 1980
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3353
Sunaikinti automobiliai/motociklai 499
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 127
Pridaryta þalos uþ $2.251.199,00
Perðautos padangos 222
Ðûviai á galvà 2265
Sukelti gaisrai 779
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 656
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 226
Paisekimas 57.01%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Doppelter Irrsinns-Stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1564.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 27
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 823º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 von 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 von 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 362.93m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:09
Toliausiai ant priekinio rato 41.37m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 58.48m
Ilgiausiai dviem ratais 0:06
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:11
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:02
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2101614.79m
Pësèiomis nueita 228902.22m
Plaukte nuplaukta 18550.54m
Automobiliu nuvaþiuota 959045.63m
Dviraèiu nuvaþiuota 37709.72m
Motociklu nuvaþiuota 549359.88m
Laivu nuplaukta 13628.70m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00m
Sraigtasparniu nuskrista 39385.27m
Lëktuvu nuskrista 245688.83m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 5302.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 4042.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:08
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 3:47
Laikas su raketine kuprine 0:09
Skrydþiø laikas 0:09
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 112
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 126
Taksi uþdirbti pinigai $14.904,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.520,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $2.700,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 24:12
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 156
Pereiti tiro lygiai 12 von 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 35
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 10:23
Geriausias rato laikas - dirt track 0:59
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 2
Geriausias laikas - Little Loop 1:00
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:50
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 4
Geriausias laikas - Freeway 2:42
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:21
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:10
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:17
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:35
Geriausias laikas - World War Aces 2:37
Geriausias laikas - Barnstorming 5:19
Geriausias laikas - Military Service 8:45
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:03
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:17
Geriausias laikas - Heli Hell 8:53

Get Stats Like These!