About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: gabrielgao
Last Updated: 07/24/05 03:41
Viewed 12412 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 0
Nusikaltëlio reitingas 0
Paskutinë Pereita Misija Pequeno Ciclo
Þaidimo laikas 0
Þaidime praëjusios dienos 0 dienos
Þaidimas iðsaugotas 0
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 0
Perdaþyti automobiliai 0
Gimnastikos salë aplankyta 0
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
0 ið 0 bandymø
0%
Perpurkðti grafitai 0
0%
Nuotraukos 0
0%
Surinktos pasagos 0
0%
Surinktos kriauklës 0
0%
Didþiausias ðtangos svoris 0
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 0
Iðtvermë 0
Pagarba 0
Plauèiø talpa 0
Seksualumas 33%
Raumenys 0
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 0
Skraidymo gabumai 0
Motociklø vairavimo gabumai 0
Dviraèiø vairavimo gabumai 0
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 0
Pasimatymø skaièius 0
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Pobre
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Pobre
Ðratinis ðautuvas 0
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Assassino
SMG Assassino
AK47 Assassino
M4 Assassino
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja 0
Uþimtos teritorijos 0
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 0
Verbuoti gaujos nariai 0
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 0
Viso nuþudyta gaujø nariø 0
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 0
Didþiausia gauja 0
Antra pagal dydá gauja 0
Treèia pagal dydá gauja 0
Pinigai
Ginklø biudþetas $0,00
Mados biudþetas $55.293,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $0,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $0,00
Visas apsipirkimo biudþetas $0,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $0,00
Nuosavybës biudþetas $0,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
0 ið 0
0%
Sunaudota sprogmenø (kg) 0
Tavo nuþudyti þmonës 0
Kitø nuþudyti þmonës 0
Nuþudyti nusikaltëliai 0
Nuþudyti gaujø nariai 0
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 0
Sunaikinti automobiliai/motociklai 0
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 0
Pridaryta þalos uþ $0,00
Perðautos padangos 0
Ðûviai á galvà 0
Sukelti gaisrai 0
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 0
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 0
Paisekimas 0%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas 0
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 0
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 0
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 0
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 0
Rasti unikalûs ðuoliai 0
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0
Toliausiai ant priekinio rato 0
Ilgiausiai ant priekinio rato 0
Toliausiai dviem ratais 0
Ilgiausiai dviem ratais 0
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 0ft
Pësèiomis nueita 0
Plaukte nuplaukta 0.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 0.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 0.00ft
Motociklu nuvaþiuota 0.00ft
Laivu nuplaukta 0.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 0
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 0
Geriausias laikas - Lowrider Race 0
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!