About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: g4mb1t
Last Updated: 06/28/05 01:25
Viewed 12546 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 17.11%
Ranking kryminalny Hustler (939)
Ostatnia Wykonana Misja Cesar Vialpando
Czas grania 20:21
Miniête dni w grze 67 dni
Iloœæ zapisañ gry 63
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 179
Przemalowania samochodów 8
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
23 po 45 próbach
51.11%
Zamalowane tagi 35 out of 100
35%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 43.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 2760
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 17%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 42%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 30%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 78%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 19
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 13
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 5.00%
Postêp z Helen¹ 23.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 0
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 20.75%
Utrzymane terytoria 11
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 11
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 0
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 6
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 175
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 800,00
Kasa wydana na modê $1 160,00
Kasa wydana na tatua¿e $930,00
Kasa wydana na fryzjera $1 000,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $26 825,00
Kasa wydana na jedzenie $1 246,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $33 511,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $80 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10,00
Iloœc zrabowanych domów 48
Liczba sprzedanych ³upów 132
Kasa zarobiona na w³amaniach $37 920,00
Najwiêkszy ³up $6 480,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2671 z 4216
63.35%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 5
Ludzie zniszczeni przez ciebie 422
Ludzie zniszczeni przez innych 166
Zniszczeni kryminaliœci 14
Zniszczeni cz³onkowie gangów 121
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 301
Zniszczone pojazdy ziemne 114
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 4
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $229 994,00
Liczba przebitych kó³ 69
Liczba strza³ów w g³owê 144
Wywo³ane po¿ary 40
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 98
Liczba straconych gwiazdek 95
EfektywnoϾ 51.11%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 323.33ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 422º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 709.78ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 308.49ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 37.45ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2397803.62ft
Dystans pokonany na nogach 282863.94ft
Dystans pokonany wp³aw 32732.70ft
Dystans pokonany samochodem 929500.00ft
Dystans pokonany rowerem 326803.00ft
Dystans pokonany motocyklem 700092.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26003.96ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5274.44ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 79553.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14980.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:34
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 4:22
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:00
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 6
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 1
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 6
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 0
Najlepszy czas w Lowrider Race 0
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!