About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: fsamot
Last Updated: 06/25/05 08:05
Viewed 10952 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 39.04%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4074)
Paskutinë Pereita Misija Verdant Meadows
Þaidimo laikas 21:58
Þaidime praëjusios dienos 97 dienos
Þaidimas iðsaugotas 163
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 37
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
68 ið 79 bandymø
86.08%
Perpurkðti grafitai 15 out of 100
15%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 105.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5130
Þaidëjo statistikos
Storumas 14%
Iðtvermë 100%
Pagarba 37%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 35%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 47%
Skraidymo gabumai 41%
Motociklø vairavimo gabumai 13%
Dviraèiø vairavimo gabumai 30%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Aircraftman
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 24
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 20
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 5
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 16
Verbuoti gaujos nariai 9
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 8
Viso nuþudyta gaujø nariø 16
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 237
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $13.200,00
Mados biudþetas $280,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.100,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $380,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $500,00
Maisto biudþetas $74,00
Visas apsipirkimo biudþetas $15.304,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $180.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
5057 ið 10392
48.66%
Sunaudota sprogmenø (kg) 68
Tavo nuþudyti þmonës 743
Kitø nuþudyti þmonës 218
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 174
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 628
Sunaikinti automobiliai/motociklai 170
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 94
Pridaryta þalos uþ $1.178.193,00
Perðautos padangos 74
Ðûviai á galvà 98
Sukelti gaisrai 870
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 557
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 70
Paisekimas 86.08%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 166.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 6
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 216º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 200.24ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2591374.19ft
Pësèiomis nueita 249772.08ft
Plaukte nuplaukta 11160.80ft
Automobiliu nuvaþiuota 1661160.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 66058.91ft
Motociklu nuvaþiuota 321361.59ft
Laivu nuplaukta 11385.40ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 933.54ft
Sraigtasparniu nuskrista 76247.43ft
Lëktuvu nuskrista 71587.78ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 121706.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 16:28
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:18
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $77,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $1.800,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 21
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:07
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:15
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!